Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Dub v Rudlove

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 367
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. nariadenie ONV, 51/1990, 29. 05. 1990, 29.05.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, ekologický, estetický a kultúrno-historický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Vranov nad Topľou
  • Katastrálne územie: Rudlov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:kat. územie Rudľova, extravilán
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 590 25 27 200