Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Dub v Michalovciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 397
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. Nariadenie ONV v Michalovciach, 46/1990, 10. 10. 1990, 10.10.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, estetický, kultúrnohistorický a rekreačný význam.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Vihorlat
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Michalovce
  • Katastrálne územie: Michalovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v Michalovciach
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 676 30 28 370