Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Beňadická lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 448
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Rozhodnutie OÚŽP v Žiari nad Hronom, 69/1994-3, 30. 09. 1994, 30.09.1994
 • Dôvod ochrany: Vylásením CHS v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Hronský Beňadik
  • Podrobná lokalizácia výskytu:"Vartička"-250m JZ od kláštora v Hronskom Beňadiku
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 350 22 23 200