Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020

Dátum schválenia: 3. 5. 2011
Forma: COM(2011) 244
Dokument na stiahnutie: SK/EN

V máji 2011 Európska komisia predstavila súbor cieľov a opatrení na zabránenie straty biodiverzity s názvom Naša životná poistka, naše prírodné bohatstvo: Stratégia EÚ pre biodiverzitu do roku 2020, ktorú prijal Európsky parlament svojím uznesením v apríli 2012 a ktorá privádza EÚ na cestu smerujúcu k splneniu jej vlastných cieľov v oblasti biodiverzity, ako aj jej celosvetových záväzkov.
Nová stratégia je v súlade so záväzkami, ktoré vyplynuli na platforme OSN v Nagoyi, kde sa odsúhlasilo 20 tzv. „Aichi cieľov pre biodiverzitu“. Vychádza aj z výskumu JRC, ktorý mapoval ekosystémové služby na úrovni EÚ a jeho návrhy boli publikované v tzv. atlase ekosystémových služieb a tiež z podkladov Európskej environmentálnej agentúry - The EU 2010 Biodiversity Baseline.
Cieľom tejto stratégie je zvrátiť stratu biodiverzity a urýchliť prechod EÚ na „zelené“ hospodárstvo, ktoré účinne využíva zdroje. Táto stratégia predstavuje neoddeliteľnú súčasť stratégie Európa 2020, a najmä jej kľúčovej iniciatívy Európa efektívne využívajúca zdroje Stratégia v oblasti biodiverzity (2020) zahŕňa šesť cieľov, ktoré sa navzájom podporujú, sú vzájomne prepojené a ktoré reagujú na jednotlivé čiastkové ciele stanovené v rámci hlavného cieľa (2020). Ich splnením sa pomôže zastaviť strata biodiverzity a degradácia ekosystémových služieb, pričom každý z nich sa zameriava na konkrétnu problematiku: ochrana a obnova biodiverzity a s ňou spojených ekosystémových služieb (ciele 1 a 2), posilnenie priaznivého príspevku poľnohospodárstva a lesného hospodárstva k zníženiu kľúčových tlakov na biodiverzitu v EÚ (ciele 3, 4 a 5) a posilnenie príspevku EÚ k biodiverzite v celosvetovom meradle (cieľ 6). Každý cieľ sa rozčleňuje na súbor opatrení vypracovaných tak, aby sa nimi reagovalo na osobitnú výzvu, na ktorú sa daný cieľ vzťahuje.

Bližšie informácie:
http://eur-lex.europa.eu