Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030

Dátum schválenia: 6. 4. 2022
Forma: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2022/591
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 538 kB) / EN

8. environmentálny akčný program (EAP) má za úlohu spravodlivo a inkluzívne urýchliť zelenú transformáciu v súlade s dlhodobým cieľom do roku 2050 Žiť dobre v rámci možností našej planéty. Zároveň bude slúžiť ako usmernenie pri prijímaní a vykonávaní opatrení v oblasti environmentálnej politiky do roku 2030.

8. EAP má na obdobie do 31. decembra 2030 šesť vzájomne prepojených tematických prioritných cieľov:

  1. rýchle a predvídateľné znižovanie emisií skleníkových plynov a zároveň zlepšovanie ich odstraňovania pomocou prirodzených záchytov v Únii so zámerom dosiahnuť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 stanovený v nariadení (EÚ) 2021/1119 v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného prostredia;
  2. neustály pokrok pri zvyšovaní adaptačnej schopnosti a jej zohľadňovaní, a to aj na základe ekosystémových prístupov, posilňovaní odolnosti a adaptácie a znižovaní zraniteľnosti životného prostredia;
  3. pokrok smerom k hospodárstvu zameranému na dobré životné podmienky, pri ktorom sa planéte navracia viac, než sa od nej berie, a urýchlenie prechodu na netoxické obehové hospodárstvo, v ktorom je rast regeneratívny, zdroje sa využívajú efektívne a udržateľne a uplatňuje sa hierarchia nakladania s odpadom;
  4. presadzovanie nulového znečistenia, aj v súvislosti so škodlivými chemikáliami, s cieľom dosiahnuť životné prostredie bez toxických látok vrátane ovzdušia, vody a pôdy;
  5. ochrana, zachovanie a obnova morskej a suchozemskej biodiverzity a biodiverzity vnútrozemských vôd v chránených územiach a mimo nich, okrem iného zastavením a zvrátením straty;
  6. podpora environmentálnych aspektov udržateľnosti a výrazné zníženie kľúčových environmentálnych a klimatických tlakov súvisiacich s výrobou a spotrebou Únie, najmä v oblasti energetiky, priemyslu, budov a infraštruktúry, mobility, cestovného ruchu, medzinárodného obchodu a potravinového systému.


Komisia sa tiež dohodla, že do 8. EAP zahrnú v roku 2024 preskúmanie pokroku dosiahnutého pri plnení týchto cieľov v polovici trvania.