Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vízia a stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenska do roku 2030

Dátum schválenia: 20. 1. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 41/2021
Dokument na stiahnutie: SK

I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

Pri plánovaní a projektovaní veľkých stavebných diel, líniových stavieb a zásahov do podzemných priestorov dôsledne zohľadňovať geologické faktory prírodného prostredia, ku ktorým náleží problematika horninovej stability (deformačné štruktúry) a svahových deformácií (hlavne zosuvy), seizmická aktivita a ochrana povrchových a podzemných vodných zdrojov.