Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Plán obnovy a odolnosti SR

Dátum schválenia: 13. 7. 2021
Forma: Vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (Rada EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti)
Dokument na stiahnutie: SK (PDF 10,59 MB)

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Predstavuje jednotný a komplexný balík reforiem a investícií, ktoré sa navzájom posilňujú, výrazne podnecujú reformy a má kľúčový význam pre Slovensko - umožní mu začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Očakáva sa, že realizácia plánu obnovy a odolnosti Slovenska s celkovými odhadovanými nákladmi v hodnote 6 575 000 000 EUR významne prispeje k zotaveniu z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Reaguje na potrebu realizovať zásadné systémové zmeny v podobe reforiem a potrebu zabezpečiť investície v 5 prioritných oblastiach:

  • kvalitné vzdelávanie,
  • efektívna verejná správa a digitalizácia,
  • veda, výskum, inovácie,
  • zelená ekonomika,
  • lepšie zdravie.

Navrhované opatrenia z plánu obnovy (investície/reformy)

Obnova budov (zelená ekonomika, komponent 2):

Cieľ: Prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a verejných historických a pamiatkovo chránených budov znížiť spotrebu energie a prispieť tým k zníženiu emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.

  • Reforma nakladania so stavebným odpadom

Hlavným cieľom reformy je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

  • Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov
  • Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Bližšie informácie: https://www.planobnovy.sk/