Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Aktualizácia surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín

Dátum schválenia: 14. 7. 2004
Forma: Uznesenie vlády SR č. 722/2004
Dokument na stiahnutie: SK 

Hlavným obsahom aktualizovanej surovinovej politiky je analýza domácich zdrojov palivo-energetických, rudných a nerudných surovín a surovín pre výrobu stavebných látok a určenie pravidiel ochrany a šetrného využívania nerastného bohatstva štátu v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Aktualizovaná surovinová politika stanovuje dlhodobé ciele a nástroje na efektívne využívanie a ochranu surovinových zdrojov pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a ochrany životného prostredia. Zodpovednosť štátu spočíva najmä vo vytváraní relatívne stabilného prostredia pre rozvoj ťažby a využívanie domácich surovinových zdrojov s cieľom znižovania závislosti na ich dovoze, v ochrane zdrojov nerastných surovín a využívania druhotných surovín, vrátane banských a technologických odpadov a ochrane životného prostredia.

Viac informácií: https://www.economy.gov.sk/energetika/surovinova-politika/aktualizacia-surovinovej-politiky