Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Akčný plán EÚ: Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy

Dátum schválenia: 12. 5. 2021
Forma: COM/2021/400 final
Dokument na stiahnutie: SK / EN   

Akčný plán predstavuje víziu sveta bez znečistenia. Zlučuje všetky prebiehajúce a plánované snahy do integrovanej stratégie, ktorá kladie prevenciu znečisťovania na prvé miesto. Plán stanovuje aj kľúčové opatrenia na roky 2021 – 2024 na doplnenie mnohých relevantných opatrení v rámci iných iniciatív Európskej zelenej dohody.

Vízia nulového znečisťovania do roku 2050: zdravá planéta pre všetkých

Znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy kleslo na úroveň, ktorá sa už nepovažuje za škodlivú pre zdravie a prírodné ekosystémy a ktorá rešpektuje medze, s ktorými sa naša planéta dokáže vyrovnať. Vďaka tomu vzniká prostredie bez toxických látok.

Ciele nulového znečisťovania do roku 2030

Podľa právnych predpisov EÚ, ambícií zelenej dohody a v synergii s ďalšími iniciatívami by malo v EÚ do roku 2030 dôjsť k zníženiu:

  • vplyvu znečisťovania ovzdušia na zdravie (predčasných úmrtí) o viac ako 55 %,
  • podielu osôb s chronickými poruchami spôsobenými hlukom z dopravy o 30 %,
  • podielu ekosystémov EÚ, kde znečisťovanie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %,
  • úniku živín, používania chemických pesticídov a s nimi súvisiacich rizík, používania nebezpečnejších pesticídov a predaja antimikrobík pre hospodárske zvieratá a akvakultúru o 50 %,
  • objemu plastového odpadu v mori o 50 % a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia o 30 % a
  • celkovej tvorby odpadu podstatným spôsobom a zvyškového komunálneho odpadu o 50 %.

K nulovému znečisťovaniu z výroby a spotreby

Nasmerovanie EÚ na dosiahnutie nulového znečisťovania si v úzkej súčinnosti s akčným plánom pre obehové hospodárstvo vyžaduje udržateľnejšie priemyselné systémy, čistejšie technológie, menej znečisťujúce obchodné modely a spotrebiteľské návyky, rýchlejšie uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ a ďalšie uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Hlavným nástrojom, ktorým sa regulujú emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy je smernica o priemyselných emisiách.