Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
 • Zákon č.  49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí
 • Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č.272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov 
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 • Zákon č. 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 198/2015 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákon
 • Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 25. 8. 2020