Preskočit na obsah

Environmentálne problémy

Ovzdušie     

Hlavné problémy, vznikajúce najmä intenzívnou dopravou a priemyselnou činnosťou, sú:

Viac informácií: Ovzdušie - právne predpisy
         

Voda

Intenzívny rozvoj civilizácie zvyšuje nároky na spotrebu vody, ktorá je v súčasnosti považovaná za jeden z najvzácnejších prírodných zdrojov. Rozvoj vodného hospodárstva v mestskej krajine, jej dostupnosť a kvalita určujú podmienky života v meste. Základnými legislatívnymi nástrojmi sú zákon o vodách č. 364/2004 Z. z. a zákon č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákon č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Viac informácií: Voda, Povodeň

Pôda

Najmä vďaka veľkým ekonomickým tlakom obchodných reťazcov na výstavbu nákupných centier v okrajových zónach miest a výstavbou závodov a logistických centier „na zelenej lúke“ sa mestá neprimerane rozrástli do krajiny, čo súvisí s ďalšími problémami, ktorými sú:

  • zhutnenie pôdy – zastavané a zabetónovanie pôdy, pôda pod novými cestami;
  • opustenie pôdy (tzv. brownfieldy – hnedé územia) – ide o územia v meste, ktoré prestali slúžiť pôvodnej funkcii, pre ktorú boli postavené. Územie môže byť v budúcnosti zhodnotené revitalizáciou alebo novou funkčnosťou.

Viac informácií: Pôda – právne predpisy


Hluk

Hluk vo vonkajšom prostredí je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä pozemnou, železničnou a leteckou dopravou a priemyselnou činnosťou.
Ochranu obyvateľstva pred nadmerným hlukom upravuje zákon NR SR č.2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a zákon NR SR č.272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Viac informácií: Úrad verejného zdravotníctva SR

Odpady

V mestách vzniká čoraz viac komunálnych odpadov, ale aj odpadov pochádzajúcich z výrobnej činnosti. Kvalita života v mestách je tak do značnej miery ovplyvňovaná spôsobom nakladania s odpadmi. Vysoké množstvo odpadov v mestských oblastiach môžeme chápať ako druhotnú surovinu, ktorú je možné rôzne využiť a spracovať. Mestá určujú jeho spracovanie a zneškodnenie všeobecne záväzným nariadením (VZN sa nachádzajú na internetových stránkach konkrétnych miest).
Viac informácií: Odpady

Biologická diverzita – rôznorodosť všetkých foriem života

V mestských oblastiach, v parkoch, záhradách a na ďalších plochách sídelnej zelene sa nachádza pomerne vysoký počet biologických druhov. K zníženiu izolácie prirodzených populácií vyskytujúcich sa v mestách môže prispieť výsadba zelených pruhov a koridorov, ktorých cieľom je prepojenie zelene v mestách s okolitou prímestskou krajinou.

Zeleň v mestskom prostredí

Je základným kameňom zelenej infraštruktúry, ktorá významne prispieva k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny. S rastom ekonomickej sily investorov silnejú tlaky na zastavanie aj tých najmenších zelených plôch najmä v centrách miest. Ďalším problémom je nevhodné zastúpenie druhov rastlín a ohrozenie inváznymi druhmi.