Preskočit na obsah

Dôležité pojmy

Trvalo udržateľný rozvoj miest
Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja miest je mnohovrstvový proces, ktorý predstavuje vytváranie legislatívnych a ekonomických podmienok na realizovanie prierezovej politiky priaznivej pre potreby obyvateľov miest, životného prostredia a rozvoja. Dôraz je kladený na zdravie obyvateľov, bezpečné a stabilné prírodné životné prostredie, na účinnú, spravodlivú a zodpovednú verejnú správu, na podporu investícií do infraštruktúry, ktorá je potrebná pre trvalo udržateľný rast a efektívne využívanie zdrojov. Rovnako dôležité je aj posilnenie národnej a medzinárodnej politiky a medzinárodnej spolupráce pri adaptovaní sa na nové skutočnosti.

Riadenie miest (manažment miest)
Plány trvalo udržateľného manažmentu miest by mali zohľadňovať plány odpadového hospodárstva, hlukové mapy a akčné plány, miestne plány alebo programy na zlepšenie kvality ovzdušia, miestne plány a programy pre životné prostredie v súlade so smernicou 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie. V súvislosti s KOM(2005)718 umiestnenie plánov s cieľom znížiť znečistenie životného prostredia do kontextu integrovaného rámca môžu vzniknúť synergie medzi politickými oblasťami, ktoré prinesú lepšie výsledky tak pre životné prostredie, ako aj pre celkovú kvalitu života v mestách.
 
Mestská doprava
Verejná doprava, osobná doprava, nákladné autá, cyklisti a chodci sa delia o tú istú infraštruktúru. Mestská doprava je zdrojom 40 % emisií CO2 a až 70 % iných znečisťujúcich látok. Aj problémy s preťažením ciest sa sústreďujú do miest a ich okolia. Vysoká hustota dopravy v mestách má priamy vplyv na znečistenie ovzdušia, hluk, dopravné zápchy. Spoločnou úlohou pre všetky mestá by malo byť nájdenie spôsobu, ako zvýšiť pohyblivosť, zabezpečiť bezpečnosť dopravy a zároveň zmierniť preťaženie, znížiť počet dopravných nehôd a znečistenie. Jedným z východísk, ako túto situáciu riešiť, je prijatie a realizácia plánov mestskej dopravy.

V zmysle KOM(2005)718 si efektívne plánovanie dopravy vyžaduje dlhodobú víziu na naplánovanie finančných nákladov na infraštruktúru a dopravné prostriedky. Pri plánovaní dopravy treba brať na zreteľ predovšetkým bezpečnosť, prístup k tovarom a službám, znečistenie ovzdušia, hluk, emisie skleníkových plynov. Širšia implementácia trvalo udržateľných plánov mestskej dopravy, vrátane konkrétnych opatrení na podporu nižších emisií CO2 a energeticky efektívnych dopravných prostriedkov, pomôže na miestnej úrovni znížiť emisie skleníkových plynov.
 
Mestská výstavba
Trvalo udržateľná výstavba predstavuje predovšetkým zvyšovanie environmentálnej výkonnosti energeticky úsporných budov (izolácia, obnoviteľné využitie energie, zelené strechy, pasívne/aktívne solárne konštrukcie, nízkoenergetické domy atď.); využitie obnoviteľných, prípadne miestnych zdrojov energií v mestskom prostredí, ako aj projektovanie budov s ohľadom na hospodárenie s vodou (uchovanie a opätovné využitie dažďovej vody, úsporné splachovanie toalety, úsporné práčky a umývačky riadu); porovnávanie výkonov a v celej EÚ zdieľanie osvedčených postupov, týkajúcich sa zlepšenia energetickej účinnosti.

V súvislosti s požiadavkami EK je vhodné vyvinúť programy na podporu trvalo udržateľnej výstavby v mestách. Miestne orgány môžu tieto ciele podporovať zvýšením povedomia obyvateľov, stanovením a presadzovaním štandardov a iniciatív.

Mestský urbanizmus
Trvalo udržateľné mestské plánovanie (urbanizmus) pomáha znížiť neorganizované rozrastanie miest, ako aj stratu prirodzeného prostredia a biodiverzity, potvrdiť trvalo udržateľné využívanie územia, ktoré zabráni neorganizovanému rozrastaniu miest, obmedziť činitele spôsobujúce nepriepustnosť pôdy a zvýšiť environmentálne vedomie mestských obyvateľov.