Preskočit na obsah

Štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a veterných parkov v SR

Smernicu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 21. apríla 2010 č. 3/2010 - 4.1., ktorou sa ustanovujú Štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a veterných parkov na území Slovenskej republiky vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov Prešov v spolupráci s MŽP SR, Sekciou kvality životného prostredia, Odborom klimaticko - energetického balíčka a obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou dokumentu sú mapy vhodnosti pre umiestnenie veterných elektrární na úrovni SR (v mierke 1:500 000).

Predkladaný dokument by mal slúžiť orgánom životného prostredia na jednotlivých úrovniach, ako aj investorom k vyhľadávaniu vhodných lokalít pred a v procese hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vzhľadom na citlivosť umiestňovania rôznych energetických zariadení v prírode a krajine, vrátane zariadení pre využitie veternej energie, je potrebné v SR implementovať jednotné environmentálne štandardy a limity.

Metodika

Doposiaľ nebolo možné navrhnuté štandardy, limity a kritériá vhodnosti pre umiestňovanie zariadení využívajúcich veternú energiu s ohľadom na počet prevádzkovaných veterných elektrární overiť v praxi. Z uvedeného dôvodu bol materiál zostavený na základe aktuálneho právneho stavu v SR, zahraničných skúseností, dostupných vedeckých prác a reálnych terénnych pozorovaní. V budúcnosti bude potrebné tento materiál doplňovať na základe praktických skúseností v podmienkach SR tak, aby na jednej strane podporoval rozvoj veternej energie v SR v súlade so zámermi vlády SR a na druhej strane chránil životné prostredie. Pre objektivizovanie navrhnutých štandardov a limitov je potrebné začať projekty v oblasti intenzívneho monitorovania perspektívnych lokalít (aby bolo možné po uvedení veterných elektrární a veterných parkov do prevádzky porovnávať získané údaje a verifikovať štandardy) a projekt modelovania a prepočítavania veterných pomerov v lokalite na základe realizovaných meraní v relatívne malej výške (objektivizácia a odborné posúdenie ročných meraní, realizovaných investormi).

Pre rámcovú orientáciu orgánov životného prostredia a investorov boli v SAŽP vypracované digitalizované mapy územia SR, do ktorých boli zapracované jednotlivé definované limity vo forme vrstiev. Na mape v mierke spracovania 1 : 500 000 je tak možné získať prehľad, koľkými limitmi na národnej úrovni je predpokladané územie výstavby veternej elektrárne alebo veterného parku zaťažené a aké prekážky z hľadiska ochrany životného prostredia a ďalších chránených záujmov môže investor očakávať, resp. musí relevantným spôsobom prekonať.

Grafická časť

Vzhľadom na dostupnosť podkladov a mierku spracovania boli pre grafickú časť návrhu limitov prevzaté vybrané vrstvy z Atlasu krajiny SR © SAŽP, Banská Bystrica, 2002, kartografický podklad tvoria vrstvy SVM50 © UGKK SR 2000, tematický obsah je spracovaný na základe podkladov z jednotlivých rezortov zúčastnených na práci medzirezortnej a medziinštitucionálnej Ad hoc pracovnej skupiny: MŽP SR - ŠOP SR, SAŽP, ŠGÚDŠ, VÚVH, MO SR - Úrad vojenského letectva, MP SR - VÚPOP Bratislava, Ministerstvo zdravotníctva SR - Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR - Pamiatkový úrad SR, MDPT SR - Letecký úrad SR, Letové prevádzkové služby SR, Ministerstvo hospodárstva SR - SEPS - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.. Grafické spracovanie vrstiev zabezpečuje SAŽP - Centrum krajinného plánovania, prírodných a energetických zdrojov v Prešove, 2009.

Katalóg limitov a jednotlivé grafické vrstvy limitov sú umiestnené na databázovom serveri SAŽP  a bude ich spravovať a aktualizovať SAŽP. Predbežne je grafická časť spracovaná a prístupná bežnému používateľovi vo formáte *.pdf, ktorý umožňuje zobraziť buď všetky vrstvy alebo pracovať s vrstvami podľa potreby.

Predmetný materiál tvoria: