Preskočit na obsah

Informácie o režime hodnotenia, ktorý sa má v nasledujúcom kalendárnom roku uplatňovať na jednotlivé znečisťujúce látky v jednotlivých zónach a aglomeráciách v súlade s článkom 4 smernice 2004/107/ES a článkami 5 a 9 smernice 2008/50/ES

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Režim hodnotenia
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje informácie o režime hodnotenia, ktorý sa má uplatňovať v roku 2023 na jednotlivé znečisťujúce látky v jednotlivých zónach a aglomeráciách.
 • ČLÁNOK PREDPISU 7 (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 05.12.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Michal Mladý, SHMÚ
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 5. 12. 2022 boli informácie vystavené do Centrálneho dátového skladu siete EIONET, ktorý spravuje Európska environmentálna agentúra a následne bol zaslaný list na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto informácie Európskej komisii - Generálnemu riaditeľstvu pre životné prostredi
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič