Preskočit na obsah

Informácie o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu (EU Registry) za rok 2017

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • EU register
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje informácie zariadeniach podľa prílohy I vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1135, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely podávania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.
 • ČLÁNOK PREDPISU 72 (1)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2019
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 07.12.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Blanka Kapustová, SAŽP
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 7.12.2022 boli informácie predložené Európskej komisii elektronickou cestou prostredníctvom Centrálneho dátového skladu siete EIONET.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič