Preskočit na obsah

Ročná správa o obaloch a odpadoch z obalov (ref. rok 2019)

  • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
    • Správa o obaloch a odpadoch z obalov
  • POPIS SPRÁVY Predmetom predkladanej správy sú údaje a informácie o vzniku, recyklácii a zhodnocovaní odpadu z obalov za rok 2019.
  • ČLÁNOK PREDPISU 12 (3a) (3b)
  • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
    • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov
  • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2021
  • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 18.06.2021
  • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Ľubomír Ďuračka, MŽP SR
  • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Martin Maslák, poverený vykonávaním funkcie GR SOH, MŽP SR
  • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 18. júna 2021 bol dotazník zaslaný elektronicky prostredníctvom systému EDAMIS do Dátového centra pre odpady v správe Eurostatu.
  • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
  • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová