Preskočit na obsah

Veľké bodové zdroje (LPS) podľa kategórie zdroja (GNFR)

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Veľké bodové zdroje (LPS) podľa kategórie zdroja (GNFR)
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje údaje o emisiách z významných zdrojov znečisťovania za rok 2019.
 • ČLÁNOK PREDPISU 10 (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 01.05.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 10.05.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Zuzana Jonaček
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 10. 05. 2021 boli údaje vystavené do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nec_revised/lps/envyjlcpw/), ktorý spravuje Európska environmentálna agentúra a následne bol zaslaný list na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto informácie Európskej komisii - Generálnemu riaditeľstvu pre životné prostredie.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič