Preskočit na obsah

Informatívna správa o inventúrach podľa smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Informatívna správa o inventúrach
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje informácie o metodikách, ktoré boli použité pri príprave emisných inventúr pre znečisťujúce látky: SO2, NOx, NH3, NMVOC, prachové častice, ťažké kovy a perzistentné organické látky za obdobie 1990 -2019.
 • ČLÁNOK PREDPISU 10 (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 15.03.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 15.03.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Zuzana Jonaček
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 15. 03. 2021 bola správa vystavená do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nec_revised/iir/envye9luw/), ktorý spravuje Európska environmentálna agentúra a následne bol zaslaný list na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto informácie Európskej komisii - Generálnemu riaditeľstvu pre životné prostredie.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič