Preskočit na obsah

Questionnaire for the report by Memeber States on the implementation of Directive 2006/21/EC, 1st May 2017 - 30th April 2020

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o vykonávaní smernice 2006/21/ES
 • POPIS SPRÁVY Dotazník obsahuje informácie a údaje o vykonávaní smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES za obdobie od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2020.
 • ČLÁNOK PREDPISU 18 (1)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 01.02.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 29.01.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Mgr. Michal Rajnoha (MŽP SR)
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY RNDr. Vlasta Jánová, PhD., generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov, MŽP SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dotazník bol dňa 29.1.2021 zaslaný elektronicky na mailovú adresu env-extractive-waste@ec.europa.eu a dňa 1.2.2021 zaslaný v elektronickej (CD) na Stále zastúpenie SR pri EÚ so žiadosťou o jeho predloženie EK - GR pre životné prostredie.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová