Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Dotazník spokojnosti

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť Váš názor na spracovávané typy správ. Radi uvítame Vaše doplňujúce podnety či pripomienky.
Kontakt
1. K akému typu správy je vyplnený dotazník?
2. Považujete takýto spôsob hodnotenia životného prostredia za potrebný, resp. užitočný?
3. Poskytuje, podľa Vás, správa dostatočný obraz o stave životného prostredia, resp. o predmete jej obsahu?
4. Súhlasíte s rozsahom a štruktúrou kapitol danej správy?
5. Súhlasíte s údajmi, informáciami a hodnoteniami uvedenými v správe?
6. Sú pre Vás uvedené informácie užitočné a viete ich využiť vo Vašej práci?
7. Aké hodnotenie Vám v správe chýba a čo príp. je podľa Vás neprimerane rozsiahle? Aké zmeny by ste v hodnotení navrhovali?
8. Aký je Váš názor na použitú formu prezentácie, resp. publikovania správy?
9. Ďalšie Vaše názory, pripomienky či návrhy súvisiace so správou/správami o ŽP:

Ďakujeme za odpovede. Vaše vyjadrenia, názory, či pripomienky sú pre nás veľkým prínosom a prispievajú k zlepšeniu príprav správ o životnom prostredí v rámci SAŽP.