Dotazník spokojnosti

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť Váš názor na spracovávané súbory správ. Radi uvítame Vaše doplňujúce podnety a pripomienky.
Kontakt
1. Ku akému typu správy je vyplnený dotazník?
2. Považujete takýto spôsob hodnotenia životného prostredia za potrebný?
3. Poskytuje, podľa Vás, správa dostatočný obraz o stave životného prostredia, príp. vplyve sektoru na ŽP a slúži svojmu účelu?
4. Súhlasíte s údajmi, informáciami a hodnotením uvedeným v správe?
5. Sú pre Vás uvedené informácie užitočné a viete ich využiť vo Vašej práci?
6. Aké hodnotenie Vám v správe chýbalo a čo naopak bolo podľa Vás neprimerane rozsiahle? Aké zmeny by ste v hodnotení navrhovali?

Ďakujeme za odpovede. Vaše vyjadrenia, názory, či pripomienky sú pre nás veľkým prínosom a prispievajú k zlepšeniu sprav o životnom prostredí v rámci SAŽP.