Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2017

Zložky ŽP a ich ochrana

Biodiverzita


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Aký je stav druhov a biotopov európskeho významu?
 • Podľa výsledkov priebežného monitoringu druhov európskeho významu (EV) z Komplexného informačného a monitorovacieho systému sa k roku 2017 nachádzalo v nepriaznivom stave (nevyhovujúci, príp. zlý) 75,1 % druhov (pokles o 0,6 % oproti predchádzajúcemu roku).
 • biotopov európskeho významu bolo v nepriaznivom stave 45 % (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 0,4 %).

Aký je stav v ochrane a starostlivosti druhov rastlín a živočíchov?
 • Ohrozenosť nižších rastlín v SR predstavuje v súčasnosti 11,4 % a ohrozenosť vyšších rastlín činí 14,6 %, pričom chránených je 19,7 % vyšších rastlín vyskytujúcich sa v SR. V rámci živočíchov je ohrozených 24,2 % stavovcov6,6 % bezstavovcov, pričom chránených je spolu cez 3 % druhov.
 • V roku 2017 boli schválené programy záchrany pre 3 druhy a programy starostlivosti o 2 druhy živočíchov.

Aký je stav a vývoj národnej sústavy chránených území a európskej sústavy Natura 2000?
 • V súčasnosti je na území SR spolu 1 097 tzv. maloplošných chránených území (CHÚ) a 23 tzv. veľkoplošných CHÚ národnej sústavy klasifikovanej stupňami ochrany (2. – 5.) s rozlohou 1 147 058 ha (bez vzájomných prekryvov), čo tvorí  23,4 % rozlohy SR.
 • V roku 2017 bolo schválených 24 programov starostlivosti o tzv. maloplošné CHÚ, z toho niektoré s odloženou účinnosťou.
 • V rámci európskej sústavy CHÚ Natura 2000 sa v roku 2017 pokračovalo v príprave projektov ochrany pre vyhlásenie území európskeho významu (ÚEV) neprekrývajúcich sa s národnou sústavou CHÚ, ako aj v procese doplnenia národného zoznamu ÚEV v zmysle záverov rokovaní s Európskou komisiou (EK) z roku 2012 ohľadne dostatočnosti vymedzenia ÚEV. Druhú aktualizáciu národného zoznamu ÚEV schválila vláda SR uznesením č. 495 dňa 25. októbra 2017. Celkový počet ÚEV sa tak zvýšil zo 473 na 642 ÚEV (12,56 % z rozlohy Slovenska).
 • V roku 2017 vláda SR schválila prvých 6 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia na roky 2017 – 2046.

Monitoring druhov a biotopov

Monitoring rastlín, živočíchov a biotopov európskeho významu prebiehal na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) v modifikovanej podobe podľa platných metodík monitoringu. Predmetom monitoringu je 66 typov biotopov európskeho významu, 146 druhov živočíchov a 49 druhov rastlín európskeho významu. Monitoring bol vykonaný na 785 TML pre živočíchy, 171 TML pre rastliny a 346 TML pre biotopy. Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 14 734 zoologických a 24 312 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov. Údaje sú priebežne zverejňované na stránke www.biomonitoring.sk.

Rastlinstvo

Ohrozenosť voľne rastúcich rastlín

Stav ohrozenosti taxónov rastlín je spracovaný podľa aktuálnych červených zoznamov. V SR je ohrozených (v kategóriách CR, EN a VU) v súčasnosti 1 046 druhov nižších rastlín, pričom je ohrozená tretina machorastov a skoro štvrtina lišajníkov. Z vyšších rastlín je ohrozených 527 druhov.

Graf Podiel ohrozených taxónov rastlín

Graf Medzinárodné porovnanie ohrozenosti vyšších rastlín


Druhová ochrana rastlín

Druhová ochrana rastlín je upravená § 32 a § 34 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. V súčasnosti je chránených 823 druhov a poddruhov rastlín vyskytujúcich sa v SR, z toho 713 druhov vyšších (cievnatých) rastlín (19,7 %), 23 druhov machorastov (2,5 %), 17 druhov lišajníkov (1,1 %) a 70 druhov vyšších húb (2,8 %) vyskytujúcich sa v SR.

Graf Podiel chránených druhov vyšších rastlín


Živočíšstvo

Ohrozenosť voľne žijúcich živočíchov

Stav ohrozenosti jednotlivých taxónov živočíchov je spracovaný podľa aktuálnych červených zoznamov živočíchov. Podľa nich je spolu ohrozených 1 636 bezstavovcov100 taxónov stavovcov (v kategóriách CR, EN a VU).

Graf Podiel ohrozených taxónov živočíchov


Medzi najviac ohrozené bezstavovce patria šváby (44,4 %), podenky (34,2 %), vážky (33,3 %) a tiež mäkkýše a pavúky (do 30 %). Zo stavovcov sú najviac ohrozené mihule (100 %) a obojživelníky s plazmi (nad 40 %).

Medzi najlepšie preskúmané taxóny patria vtáky a slúžia ako indikátory stavu biodiverzity a biologického zdravia ekosystémov, ktoré obývajú.

Graf Medzinárodné porovnanie ohrozenosti vtákov

 

Druhová ochrana živočíchov

Druhová ochrana živočíchov je upravená § 32 a § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny a vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z. Počet chránených živočíchov predstavuje v súčasnosti 1 042 taxónov, z toho 816 s výskytom v SR (cez 3 %). Nie je tu zahrnutá taxonomická skupina vtákov, keďže všetky druhy prirodzene sa vyskytujúcich vtákov na území SR sú osobitne chránené.

Starostlivosť o chránené a ohrozené druhy živočíchov

Tabuľka Programy záchrany druhov živočíchov v roku 2017
Spracované
Program záchrany hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) na roky 2018 – 2022
Program záchrany tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758) na roky 2018 – 2022
Program záchrany sokola červenonohého (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) na roky 2018 – 2022
Schválené
Program záchrany jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021
Program záchrany korytnačky močiarnej (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021 (aktualizácia programu záchrany, Burešová a kol. 2001)
Program záchrany sokola červenonohého (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) na roky 2018 – 2022
Realizované
Program záchrany žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone Esper, 1781)
Program záchrany jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021
Program záchrany korytnačky močiarnej (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) na roky 2017 – 2021
Zdroj: ŠOP SR, MŽP SR

Tabuľka Programy starostlivosti o druhy živočíchov v roku 2017
Schválené Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku
Program starostlivosti o rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku
Realizované Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku
Zdroj: ŠOP SR, MŽP SR

rehabilitačných staniciach prevádzkovaných organizáciami ochrany prírody a krajiny bolo v roku 2017 rehabilitovaných spolu 1 510 jedincov poranených alebo inak handicapovaných živočíchov (vtáky, cicavce). Späť do voľnej prírody bolo vypustených spolu 854 jedincov.
Z hľadiska záchrany živočíchov in situ boli v roku 2017 organizáciami ochrany prírody a krajiny organizované reštitúcie chránených a ohrozených živočíchov do vhodných biotopov vo voľnej prírode pre 14 jedincov plamienky driemavej.
V rámci organizačných útvarov ŠOP SR sa v roku 2017 zabezpečilo stráženie 148 hniezd 7 druhov dravcov (orol kráľovský, orol skalný, orol krikľavý, sokol sťahovavý, výr skalný, kaňa popolavá a orliak morský) a v nich bolo úspešne vyvedených spolu 188 mláďat.

V rámci praktickej starostlivosti o živočíchy boli organizačnými útvarmi ŠOP SR zrealizované aj aktivity na zlepšenie generačných a pobytových podmienok živočíchov, ako napr. budovanie nových, resp. údržba a prekládka pôvodných umelých hniezdnych podložiek pre bociany, dravce, sovy a spevavce, stráženie tokanísk lesných kurovitých vtákov, úpravy hniezdnych stien pre včelárika zlatého odstránením náletových drevín, riešenie výskytu netopierov a dážďovníkov v panelových domoch, sledovanie funkčnosti rybovovodov, monitoring hniezd sov, úprava biotopov vo voľnej krajine a reprodukčných lokalít pre obojživelníky.
ŠOP SR zabezpečuje na problematických úsekoch komunikácií v čase jarnej migrácie obojživelníkov inštaláciu fóliových zábran a následný prenos obojživelníkov, prevažne žiab, cez teleso cesty. Celkovo bolo v roku 2017 prenesených 75 686 jedincov obojživelníkov (o 16 411 menej ako v predchádzajúcom roku), pričom bolo spolu inštalovaných 17 150 m zábran pre obojživelníky.

Invázne druhy

Právny a strategický rámec

Od 1. januára 2015 je platné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov  (ďalej len „nariadenie EÚ č. 1143/2014“). Nariadenie upravuje povinnostinastavuje prísne pravidlá pre členský štát vo vzťahu k druhom, ktoré Komisia zaradí do zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13. júla 2016 bol ustanovený zoznam 37 druhov a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1267/2017 z dňa 12. júla 2017 bolo doplnených ďalších 12 druhov, ktoré sú považované za invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie. Z celkového počtu 49 druhov je v zozname zaradených 23 druhov rastlín26 druhov živočíchov.

Súčasne sú v platnosti aj zoznamy inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín uvedených vo vyhláške č. 24/2003 Z. z. Na tieto druhy sa vzťahujú obmedzenia vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny. Invázne druhy na týchto zoznamoch sú z veľkej časti uvedené aj v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie.

V roku 2017 sa uskutočnila príprava a medzirezortné prerokovávania pripravovaného zákona o inváznych nepôvodných druhoch, ktorý by mal zabezpečiť implementáciu nariadenia EÚ č. 1143/2014. Pripravovaný zákon má upravovať kompetencie a rozsah národnej stratégie pre invázne nepôvodné druhy a akčných plánov, preto z uvedeného dôvodu bude aktualizácia národnej stratégie spracovaná až následne.
 

Invázne druhy rastlín

Trend výskytu a vývoja inváznych nepôvodných druhov rastlín (v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny), ale aj ostatných nepôvodných druhov rastlín s vysokým inváznym potenciálom, sa zhoršuje. Súvisí to s pomerne veľkým výskytom pozemkov s neznámym alebo nevysporiadaným vlastníctvom, na ktorých nie je zabezpečovaná pravidelná starostlivosť (napr. kosenie, pastva) v súlade s druhom pozemku. Ich populácie sa rozširujú aj napriek aktivitám na ich elimináciu, lebo zásahy nie sú kvôli problematickému vlastníctvu pozemkov celoplošné a systematické.

Zoznam inváznych druhov rastlín v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. zahŕňa 6 druhov1 rod bylín a 4 druhy drevín:
 • ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia),
 • *glejovka americká (Asclepias syriaca),
 • *boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum),
 • *netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera),
 • zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis),
 • zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea),
 • pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp.; syn. Reynoutria),
 • pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima),
 • beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa),
 • kustovnica cudzia (Lycium barbarum),
 • javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).
Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli zaradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1267/2017 medzi druhy vzbudzujúce obavy Únie.

Pokračovalo sa tiež v mapovaní inváznych druhov rastlín. Zmapovaných bolo 169 lokalít inváznych druhov rastlín v chránených územiach (CHÚ) alebo ich ochranných pásmach na celkovej výmere 7,83 ha a 450 lokalít mimo CHÚ (v 1. stupni ochrany) na výmere 16,88 ha. Údaje boli vložené do Informačného systému taxónov a biotopov.

V roku 2017 bolo odstraňovanie inváznych druhov rastlín realizované na 67 lokalitách v CHÚ na výmere 49,96 ha (ktoré nadväzovalo na opatrenia vykonávané aj v predchádzajúcich rokoch). Týkalo sa najmä 7 druhov nepôvodných a inváznych druhov rastlín (boľševník obrovský, zlatobyľ obrovská, zlatobyľ kanadská, glejovka americká, ambrózia palinolistá, javorovec jaseňolistý, pohánkovec japonský). Mimo CHÚ sa odstraňovali 4 druhy inváznych rastlín na 16 lokalitách a na výmere 2,116 ha (boľševník obrovský, zlatobyľ obrovská, pohánkovec japonský, ambrózia palinolistá).
 

Invázne druhy živočíchov

Zoznam inváznych druhov živočíchov je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. a zahŕňa 26 druhov (2 druhy mäkkýšov, 3 druhy kôrovcov, 9 druhov rýb, 1 druh obojživelníkov, 2 druhy plazov, 1 druh vtákov a 8 druhov cicavcov):
 
Mollusca – mäkkýše
 • Arion lusitanicus – slizovec iberský
 • Sinanodonta woodiana – škľabka ázijská
Crustaceae – kôrovce
 • *Orconectes limosus – rak pruhovaný
 • *Pacifastacus leniusculus – rak signálny
 • *Procambarus clarkii – rak červený
Pisces – ryby
 • Ameiurus melas – sumček čierny
 • Gasterosteus aculeatus – pichľavka siná
 • Lepomis gibbosus – slnečnica pestrá
 • Neogobius gymnotrachelus – býčko nahotemenný
 • Neogobius fluviatilis – býčko piesočný
 • Neogobius kessleri – býčko hlavatý
 • Neogobius melanostomus – býčko čiernoústy
 • *Perccottus glenii – býčkovec amurský
 • *Pseudorasbora parva – hrúzovec sieťovaný
Amphibia – obojživelníky
 • *Rana catesbeiana – skokan volský
Reptilia – plazy
 • Chrysemys picta – korytnačka maľovaná
 • *Trachemys scripta – korytnačka písmenková
Aves – vtáky
 • *Oxyura jamaicensis – potápnica bielolíca
Mammalia – cicavce
 • Mustela vison – norok americký
 • *Myocastor coypus – nutria vodná/riečna
 • *Nyctereutes procyonoides – psík medvedíkovitý
 • *Ondatra zibethicus – ondatra pižmová
 • *Procyon lotor – medvedík čistotný
 • *Callosciurus erythraeus – veverica červenkavá
 • *Sciurus carolinensis – veverica sivá
 • *Sciurus niger – veverica líščia
Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli zaradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2016 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1267/2017 medzi druhy vzbudzujúce obavy Únie.

Súhrnné informácie o stave ochrany druhov európskeho významu

V smernici Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“) sú uvedené podmienky ochrany pre vybrané druhy rastlín a živočíchov a povinnosti monitorovania ich stavu. Ide o druhy európskeho významu (EV) uvedené v prílohách smernice o biotopoch. Predmetom monitoringu na Slovensku je 146 druhov živočíchov a 49 druhov rastlín EV. Podľa výsledkov priebežného monitoringu druhov EV sa k roku 2017 nachádzalo v nepriaznivom stave (nevyhovujúci, príp. zlý) spolu 75,1 % druhov (pokles o 0,6 % oproti predchádzajúcemu roku).

Graf Stav druhov európskeho významu


Graf Celkové hodnotenie stavu druhov európskeho významu podľa taxonomického členenia (2017)

 Zdroj: ŠOP SR (KIMS)

Biotopy

Rozlišujeme biotopy európskeho a národného významu, ktoré sú definované vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., vrátane uvedenia ich spoločenskej hodnoty. Vyhláška vymedzuje 25 typov biotopov národného66 typov biotopov európskeho významu (EV) v rámci 12 kategórií (formačných skupín – viď graf nižšie).
Praktická starostlivosť o biotopy bola v roku 2017 zameraná predovšetkým na nahradenie chýbajúceho tradičného obhospodarovania a spočívala najmä v likvidácii náletových drevín a kosení biomasy s jej odstránením z lokalít. Tieto opatrenia boli vykonané spolu na 122 lokalitách o celkovej výmere 231,945 ha v chránených územiach a na 36 genofondových plochách o celkovej výmere 28,951 ha.
 

Súhrnné informácie o stave ochrany biotopov európskeho významu

Pre biotopy EV s prirodzeným výskytom na Slovenskuvymedzované územia európskeho významu a tieto biotopy sú tiež predmetom monitoringu a správ pre EK. Podľa výsledkov priebežného monitoringu z KIMS sa k roku 2017 nachádzalo v nepriaznivom stave (nevyhovujúci, resp. zlý) 45 % biotopov (o 0,4 % menej ako predchádzajúci rok).

Graf Stav biotopov európskeho významu


Graf Celkové zhodnotenie stavu ochrany biotopov EV podľa kategórií

Zdroj: ŠOP SR (KIMS)

Mokrade

Medzi najviac ohrozené biotopy v rámci celej strednej Európy patria rašeliniská, mokrade a zaplavované lúky. V SR je známy výskyt 23 typov biotopov EV, ktoré sú klasifikované ako vodné, riečne, mokraďové alebo závislé na vodnom prostredí, pričom  v nepriaznivom stave (nevyhovujúci, príp. zlý) je 34,8 % mokraďových biotopov.

Graf Stav biotopov mokraďového charakteru


V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsar, Irán, 1971) bolo v roku 2017 spracované vyhodnotenie Akčného plánu pre mokrade 2015 – 2018. Bola vykonaná aktualizácia parcelného stavu Ramsarskej lokality (RL) Rieka Orava a jej prítoky a RL Senné. Cezhraničná spolupráca sa zamerala na konzultácie s Českým ramsarským výborom. Spracované boli tiež podklady týkajúce sa hraničného vodného toku Morava v rámci Slovensko-rakúskej komisie pre hraničné vody.
V rámci Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) – regionálnej iniciatívy Ramsarského dohovoru vypracovala ŠOP SR ako jej koordinátor správu o činnosti CWI za rok 2017, ktorá bola následne schválená členmi Rady CWI z ostatných karpatských krajín. ŠOP SR v rámci grantu Ramsarského dohovoru koordinovala mapovanie kultúrnych aspektov v mokradiach v Karpatoch. Výsledkom uvedeného grantu je zhotovenie mapy mokraďových lokalít s kultúrnymi hodnotami v Karpatoch a vydanie elektronickej brožúry „Mokrade a kultúra v Karpatoch.

Ekosystémové služby 

V roku 2017 bol interne v rámci ŠOP SR spustený proces prípravy metodiky hodnotenia ekosystémových služieb (ES) na Slovensku na základe ekosystémového prístupu. Začaté bolo vyhodnocovanie viac ako 20 ES na základe pripravenej mapy ekosystémov, spracované boli jednotlivé kroky a postupy potrebné pre hodnotenie a ocenenie jednotlivých služieb. Metodický rámec a prvotné výsledky boli prezentované aj na seminári k ekosystémovým službám v Radave, ktorý sa konal v dňoch 30. – 31. marca 2017. ŠOP SR prezentovala celoslovenský prístup hodnotenia ES a konkrétne detaily a postupy navrhnuté na ich hodnotenie, vrátane prezentácií celoslovenských máp potenciálu jednotlivých regulačných, produkčných a kultúrnych ES. Mapa ekosystémov, ktorá je základom pre hodnotenie ES na Slovensku sa ďalej spresňuje a neustále vyvíja podľa aktuálnych podkladov. Pre ocenenie ES je v rozpracovanej verzii použitý systém prenosu hodnôt a trhových cien.

Starostlivosť o chránené časti prírody

Realizácia práva a koncepčných činností v oblasti ochrany biodiverzity

Obchod s ohrozenými druhmi
Obchod s ohrozenými druhmi upravuje nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (ďalej len „nariadenie Rady“) a súvisiace vykonávacie nariadenia Komisie, ako aj zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacia vyhláška.
MŽP SR sa ako Výkonný orgán SR podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) pravidelne zúčastňovalo na zasadnutiach Stáleho výboru pri EK pre vynucovanie práva v oblasti obchodovania s ohrozenými druhmi, Stáleho výboru pri EK pre výkonné orgány CITES či Skupiny expertov výkonných orgánov CITES. Výkonný orgán CITES v SR a polícia mali zastúpenie aj v pracovných skupinách „východná hranica EÚ“ a „označovanie/forenzné metódy“, zriadených na plnenie Akčného plánu EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín.
MŽP SR v roku 2017 vydalo 240 povolení na dovoz/vývoz/opätovný vývoz podľa čl. 4 a čl. 5 nariadenia Rady (najmä pre výrobky z kože, hudobné nástroje a poľovnícke trofeje), 2 319 výnimiek zo zákazov komerčných činností podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (najmä pre papagája sivého – žaka, ďalšie druhy papagájov, dravce, sovy a korytnačky) a 3 súhlasy na premiestnenie živých exemplárov pre zoologické záhrady podľa čl. 9 nariadenia Rady.
Na základe úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu SR 2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady boli ako priority kontrolnej činnosti v roku 2017 stanovené kontroly odstrelu medveďov a kontroly veľkých chovateľov ohrozených druhov živočíchov. MŽP SR tiež podrobne informovalo verejnosť aj o náraste povinností súvisiacich so zmenou zaradenia papagája sivého – žaka z prílohy B do prílohy A nariadenia Rady.
V apríli a v máji 2017 MŽP SR v spolupráci s colným inštitútom Akadémie finančnej správy zorganizovalo 4 celodenné školenia na tému „Právne predpisy EÚ v oblasti CITES“ pre 102 pracovníkov colných orgánov, vrátane kriminálneho úradu Finančnej správy. Na školenia nadväzoval dvojdňový školiaci seminár s lektormi z ČR, ktorý sa konal v októbri 2017 v Bratislave a bol takisto určený pre colné orgány.
Vedeckým orgánom CITES v SR je ŠOP SR. V roku 2017 sa vyjadril spolu k 599 žiadostiam. Z toho sa 130 žiadostí týkalo dovozu/vývozu exemplárov CITES, 409 žiadostí udelenia výnimky zo zákazov komerčných činností a určenia pôvodu exemplára živočícha, 60 žiadostí sa týkalo implementácie zákona (napr. určovanie spoločenskej hodnoty exemplárov, stanoviská k inému vhodnému nezameniteľnému označeniu exemplárov a pod.). Rozhodnutím MŽP SR zo dňa 28. 8. 2017 bola ŠOP SR udelená licencia na distribúciu krúžkov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 12. 2017. V tej súvislosti bola zriadená webová stránka http://www.sopsr.sk/kruzky/, internetový obchod a register distribuovaných krúžkov v zmysle udelenej licencie.
 
Strategické dokumenty
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite a zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 bolo spracované vyhodnotenie plnenia Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020. Zástupcovia SR sa zúčastnili na stretnutiach Poradného orgánu dohovoru pre vedecké, odborné a technické záležitosti (SBSTTA) (21. zasadnutie SBSTTA, december 2017).
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Programu práce pre chránené územia a plnenia cieľa 11 z Aichi realizovala ŠOP SR zhodnotenie efektívnosti manažmentu chránených území, ktorého výstupy boli zaslané na UNEP-WCMC.
 

Ochrana jaskýň

V roku 2017 boli vyhlásené 3 verejnosti voľne prístupné jaskyne (Oltár, Malá pivnica a Veľká pivnica). Vybudovali sa 3 nové uzávery vchodov do jaskýň, vykonali sa opravy 6 poškodených uzáverov jaskýň. ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň prevádzkovala 13 sprístupnených jaskýň, ďalších 5 sprístupnených jaskýň bolo prevádzkovaných v nájme (jaskyňa Morské oko bola mimo prevádzky).
K roku 2017 bolo v SR evidovaných 7 292 jaskýň, ktoré sú zároveň podľa zákona o ochrane prírody a krajiny aj prírodnými pamiatkami. Z nich 44 najvýznamnejších bolo zaradených medzi národné prírodné pamiatky. Sprístupnených je 19 jaskýň, celkový počet verejnosti voľne prístupných jaskýň predstavuje 45 jaskýň a celkový počet jaskýň s vyhláseným ochranným pásmom je 20.

Ochrana nerastov a skamenelín

Ochranu nerastov a skamenelín upravuje § 32 a § 38 zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhláška MŽP SR č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a ich spoločenskom ohodnocovaní, ktorou bol ustanovený zoznam chránených nerastov (CHN) a chránených skamenelín (CHSk) a ich spoločenská hodnota. V zozname CHN je zahrnutých 12 typových nerastov prvýkrát pre vedu opísaných z územia Slovenska; 61 významných nerastov, vyskytujúcich sa vzácne na lokalitách SR, majúcich európsky význam, alebo minerály so špecifickým morfologickým tvarom alebo vývojom a meteority nájdené na území SR. V zozname CHSk je zahrnutých 655 typových skamenelín, ktoré sú neopakovateľným materiálom vyhynutých rastlín a živočíchov, podľa ktorých bol príslušný taxón prvýkrát opísaný z územia Slovenska a vybrané skupiny skamenelín vyskytujúcich sa vzácne, ktoré svojím charakterom a stupňom zachovania sú jedinečnými dokladmi vývoja organizmov v geologickej histórii Slovenska.

Chránené stromy

V roku 2017 nedošlo k vyhláseniu, zmene (aktualizácii) alebo zrušeniu chránených stromov (CHS), boli však pripravované odborné podklady pre aktualizáciu sústavy CHS (vyhlásenie, resp. prevyhlásenie a prípadné zrušenie). Sústavu CHS tvorí celkovo 443 chránených stromov a ich skupín, vrátane stromoradí – chránených objektov, čo predstavuje celkovo 1 251 jedincov stromov v rámci 65 taxónov (z toho 32 pôvodných a 33 nepôvodných).

Graf Stav chránených stromov


V roku 2017 bolo ošetrených 24 CHS a ich skupín (47 jedincov). Na financovaní sa podieľali ŠOP SR z vlastného rozpočtu, vlastníci pozemkov, na ktorých stromy rastú, obce (mimo vlastníctva pozemku) a iné zdroje.

Chránené územia

V roku 2017 sme si pripomenuli:
 50. výročie vyhlásenia Pieninského národného parku (16. január 1967)
 15. výročie vyhlásenia Národného parku Slovenský kras (13. február 2002)
 20. výročie vyhlásenia Národného parku Muránska planina (23. september 1997)
 20. výročie vyhlásenia Národného parku Poloniny (23. september 1997)
 
 
Stav právnej ochrany chránených území
V roku 2017 boli vyhlásené 3 nové verejnosti voľne prístupné jaskyne – prírodné pamiatky. Pri dvoch jaskyniach – prírodných pamiatkach (PP) bol vydaný ich návštevný poriadok. Žiadne chránené územie (CHÚ) nebolo aktualizované a ani zrušené.

Tabuľka Prehľad chránených území vyhlásených v roku 2017
Č. Kategória Názov Výmera
(ha)
Č. vyhlášky,
zo dňa
Zriaďovací
orgán
Účinnosť
od
1. PP Zlá diera
(vydanie návštevného poriadku jaskyne)
- vyhláška č. 1/2017 zo dňa 17. 3. 2017 Okresný úrad Prešov 15. 4. 2017
2. PP Bojnická hradná jaskyňa
(vydanie návštevného poriadku jaskyne)
- vyhláška
zo dňa 25. 7. 2017
Okresný úrad Trenčín 1. 8. 2017
3. PP Malá pivnica
(verejnosti voľne prístupná jaskyňa a jej návštevný poriadok)
- vyhláška
č. 1/2017 z augusta 2017
Okresný úrad Košice 25. 9. 2017
4. PP Veľká pivnica
(verejnosti voľne prístupná jaskyňa a jej návštevný poriadok)
- vyhláška č. 1/2017 z augusta 2017 Okresný úrad Košice 25. 9. 2017
5. PP Oltár
(verejnosti voľne prístupná jaskyňa a jej návštevný poriadok)
- vyhláška č. 2/2017 zo 14. 9. 2017 Okresný úrad Košice 16. 10. 2017
Zdroj: ŠOP SR
 
Národná sústava chránených území
Celková výmera osobitne chránenej prírody v SR klasifikovanej stupňami ochrany (2. 5. stupeň ochrany, tzv. národná sústava CHÚ) v roku 2017 činila 1 147 058 ha, čo predstavuje 23,39 % z územia SR.
Okrem uvedeného sa na území SR nachádzajú územia, ktoré nie sú klasifikované stupňami ochrany – napr. 41 vyhlásených chránených vtáčích území s celkovou výmerou 1 284 806 ha 20 jaskýň (14 NPP a 6 PP) s vyhláseným ochranným pásmom s celkovou výmerou 3 347 ha (veľká časť ich území sa prekrýva s národnou sústavou CHÚ).

Graf Podiel chránených území podľa vybraných kategórií
Graf Podiel chránených území podľa stupňov ochrany

Národnú sústavu CHÚ Slovenska tvorilo:

 • 9 národných parkov (NP),
 • 14 chránených krajinných oblastí (CHKO) a
 • 1 097 tzv. maloplošných chránených území.
Na území NP sa celkovo nachádzalo spolu 194 tzv. maloplošných chránených území (MCHÚ) s celkovou výmerou (spolu s ich OP) 68 424 ha (21,6 % z územia NP), na území ochranných pásiem NP to bolo 70 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich OP) 2 487 ha (1 % z územia OP NP), na území CHKO to bolo spolu 249 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich OP) 12 689 ha (2,4 % z územia CHKO) a na území mimo CHKO, NP a OP NP, v tzv. voľnej krajine, sa nachádzalo 584 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich OP) 32 475 ha (0,9 % z rozlohy tzv. voľnej krajiny a 27 % z celkovej výmery MCHÚ (vrátane ich OP) v SR.

Tabuľka Prehľad počtu a výmery chránených území
Kategória Počet Výmera chráneného územia (ha) Výmera ochranného pásma (ha) % z rozlohy SR (aj s OP)
Chránené krajinné oblasti 14 522 582 x 10,66
Národné parky 9 317 541 262 591 11,83
Chránené krajinné prvky 1 3 x 0,00
Chránené areály 172 11 015 2 425 0,27
Prírodné rezervácie
(vrátane 2 súkromných)
384 14 222 301 0,30
Národné prírodné rezervácie 209 80 776 2 239 1,69
Prírodné pamiatky
(bez jaskýň a vodopádov)
217 1 525 207 0,04
Prírodné pamiatky
– verejnosti voľne prístupné jaskyne
45 0 31 0,00
Prírodné pamiatky
– ostatné vyhlásené jaskyne
9 0 261 0,01
Prírodné pamiatky
– prírodné vodopády
0 0 0 0,00
Národné prírodné pamiatky
(bez jaskýň a vodopádov)
11 59 27 0,00
Národné prírodné pamiatky
– jaskyne
44 0 3 055 0,06
Národné prírodné pamiatky
– prírodné vodopády
5 0 0 0,00
Spolu MCHÚ 1 097 107 599 8 545 2,37
Zdroj: ŠOP SR

Prehľad chránených území v SR podľa druhov a stupňov ochrany
Stupeň ochrany* Kategória** Výmera (ha) % z územia SR
1. stupeň „voľná krajina“ 3 756 441 76,61
2. stupeň CHKO***, OP NP***, CHA, zóny D 744 564 15,19
3. stupeň NP***, CHA, OP CHA, OP PR, OP NPR, OP PP, OP NPP, zóny C, OP „MCHÚ“ zo zákona 289 879 5,91
4. stupeň NPR, PR, NPP, PP, CHA, CHKP, OP NPR, OP PR, OP NPP, OP PP, zóny B 26 568 0,54
5. stupeň NPR, PR, NPP, PP, zóny A 86 047 1,75
2. – 5. stupeň osobitne chránené časti prírody klasifikované stupňami ochrany 1 147 059 23,39
Zdroj: ŠOP SR
*     nie sú uvádzané územia, ktoré nemajú stupeň ochrany (CHVÚ a ochranné pásma PP – jaskýň)
**   uvádzané sú aj ochranné pásma CHÚ „zo zákona“, v ktorých platí 3. stupeň ochrany
*** výmera mimo tzv. „maloplošných“ CHÚ a ich OP

Stav chránených území
Stav tzv. maloplošných chránených území zaradených do 2.  5. stupňa ochrany je hodnotený v 3 kategóriách ohrozenosti. Z celkovej výmery 116 144 ha MCHÚ bolo degradovaných 0,2 %, ohrozených bolo 17,5 % a v optimálnom stave bolo 82,3 % z celkovej plochy MCHÚ.

Graf Ohrozenosť MCHÚ podľa ich počtu


Chránené územia v medzinárodnom kontexte
medzinárodne chránených území sa na území SR nachádzajú:
 • 2 územia, ktoré majú udelený Európsky diplom Rady Európy pre chránené územie:
- NPR Dobročský prales (1998), NP Poloniny (1998).
 • 4 územia zaradené do siete biosférických rezervácií (v rámci Programu OSN Človek a biosféra - MaB):
- Biosférická rezervácia (BR) Poľana (1990), BR Slovenský kras (1977), BR Východné Karpaty (1998; trilaterálna BR: Poľsko/Slovensko/ Ukrajina), BR Tatry (1992; bilaterálna BR: Poľsko/Slovensko).
 • 2 medzinárodné lokality zapísané do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO (v rámci Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva):
- Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu (1997), Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy (2007, s rozšírením lokality v rokoch 2011 a 2017).
 • 14 lokalít zapísaných do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (tzv. ramsarské lokality; spolu 40 695 ha, resp. 0,8 % z územia SR), v rámci Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor).

Väčšina uvedených území je aj súčasťou národnej sústavy chránených území.
 
Starostlivosť o chránené územia
V roku 2017 nebol spracovaný a schválený žiadny program záchrany chráneného územia.
V roku 2017 bolo schválených 24 programov starostlivosti o MCHÚ (prekrývajúce sa s územiami európskeho významu - SKUEV), z toho niektoré s odloženou účinnosťou (po vyhlásení CHÚ).

Tabuľka Prehľad CHÚ so schválenými programami starostlivosti v roku 2017
Číslo Názov územia Kategória územia,
kód a názov ÚEV
Organizačný útvar Platnosť
(od do)
1. Demänovská slatina CHA Demänovská slatina, SKUEV0061 Demänovská slatina NAPANT 2017 – 2046
2. Jelšie SKUEV0059 Jelšie NAPANT 2017 – 2046
3. Komárňanské slanisko CHA Komárňanské slanisko, SKUEV0010 Komárňanské slanisko CHKO Dunajské luhy 2017 – 2046
4. Šurianske slaniská CHA Šurianske slaniská, SKUEV0096 Šurianske slaniská CHKO Dunajské luhy 2017 – 2046
5. Pavelské slanisko CHA Pavelské slanisko, SKUEV0099 Pavelské slanisko CHKO Dunajské luhy 2017 – 2046
6. Pri Orechovom rade CHA Pri Orechovom rade, SKUEV0017 Pri Orechovom rade CHKO Dunajské luhy 2017 – 2046
7. Bešiansky polder CHA Bešiansky polder, SKUEV0012 Bešiansky polder CHKO Latorica 2017 – 2045
8. Boršiansky les CHA Boršiansky les, SKUEV0034 Boršiansky les CHKO Latorica 2017 – 2045
9. Slaná CHA Slaná, SKUEV0398 Slaná NP Slovenský kras 2017 – 2045
10. Jasovské dubiny NPR Jasovské dubiny, SKUEV0349 Jasovské dubiny NP Slovenský kras 2017 – 2045
11. Hrušovská lesostep NPR Hrušovská lesostep, SKUEV0352 Hrušovská lesostep NP Slovenský kras 2017 – 2045
12. Kopčianske slanisko NPR Kopčianske slanisko, SKUEV0004 Kopčianske slanisko CHKO Vihorlat 2017 – 2046
13. Juhásove slance CHA Juhásove slance, SKUEV0080 Juhásove slance CHKO Dunajské luhy 2017 – 2046
14. Šupín PR Šupín, SKUEV0246 Šupín CHKO Poľana 2017 – 2046
15. Harmanecký Hlboký jarok PR Harmanecký Hlboký jarok, SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok CHKO Poľana 2017 – 2046
16. Klapy PR Klapy, SKUEV0581 Klapy CHKO Strážovské vrchy 2017 – 2046
17. Veľký kopec CHA Veľký kopec, SKUEV0029 Veľký kopec CHKO Latorica 2017 – 2045
18. Habáňovo PR Habáňovo, SKUEV0056 Habáňovo CHKO Poľana 2017 – 2046
19. Kamenínske slanisko CHA Kamenínske slanisko, SKUEV0066 Kamenínske slaniská CHKO Dunajské luhy odložená účinnosť
20. Čenkov CHA Čenkov, SKUEV0067 a SKUEV2067 Čenkov CHKO Dunajské luhy odložená účinnosť
21. Mostová CHA Mostová, SKUEV0078 Mostová CHKO Dunajské luhy odložená účinnosť
22. Nesvadské piesky CHA Nesvadské piesky, SKUEV0098 a SKUEV2098 Nesvadské piesky CHKO Dunajské luhy odložená účinnosť
23. Bacúšska jelšina PR Bacúšska jelšina, SKUEV0399 Bacúšska jelšina NP Muránska planina 2018 – 2047
24. Čachtické Karpaty CHA Čachtické Karpaty, SKUEV0103 Čachtické Karpaty CHKO Malé Karpaty 2017 – 2046
Poznámka: Všetky dokumenty možno nájsť na webovej stránke http://www.sopsr.sk/web/?cl=119.
Zdroj: ŠOP SR

V roku 2017 pribudol 1 náučný chodník (NCH) zriadené ŠOP SR (Gombasecký náučný chodník v lokalite NPP Gombasecká jaskyňa) a v rámci jej organizačných útvarov je evidovaných 68 NCH (vrátane 5 NCH v správe SSJ). Ďalej bolo evidovaných 44 náučných lokalít (vrátane 19 NL v správe SSJ) a 10 informačných stredísk ochrany prírody, tzn. bez zmien oproti roku 2016.

Vybrané ekonomické nástroje pri ochrane chránených území
Sprístupnené jaskyne v správe ŠOP SR v roku 2017 navštívilo 633 158 osôb. Splavovanie Hornádu absolvovalo 576 osôb a náučný chodník Ferrata Kyseľ 11 672 osôb, obe tieto aktivity koordinuje ŠOP SR - Správa NP Slovenský raj.

Z rozpočtu Ministerstva vnútra SR boli v roku 2017 vyplatené náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania (z dôvodu ochrany prírody) v celkovom objeme 3 602 893,28 eur. Túto si môže vlastník pozemku uplatniť na OÚ v sídle kraja, v zmysle § 61 (e) zákona o ochrane prírody a krajiny.
Okrem toho boli vyplatené náhrady za škody spôsobené určenými živočíchmi (bobor vodný, vydra riečna, kormorán veľký, volavka popolavá, los mokraďový, zubor hôrny, medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid) v celkovej výške 836 856,24 eur, v zmysle § 97 zákona o ochrane prírody a krajiny.
V rámci predkupného práva štátu v územiach s 3. až 5. stupňom ochrany v zmysle § 63 zákona o ochrane prírody a krajiny ŠOP SR posudzovala žiadosti, ktoré boli doručené na MŽP SR. MŽP SR schválilo 4 ponuky s celkovou výmerou 25,8 ha.
 
Európska sústava chránených území Natura 2000
Sústavu Natura 2000 (v zmysle § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa používa termín: „európska sústava chránených území“) tvoria dva typy území:
 
Územia európskeho významu (ÚEV) – lokality navrhnuté za chránené územia na základe kritérií stanovených v smernici o biotopoch:
 • národný zoznam ÚEV (schválený uznesením vlády SR č. 239 zo 17. marca 2004) bol na základe požiadaviek EK a uznesenia vlády SR č. 577 z  31. augusta 2011 aktualizovaný  (prvá aktualizácia) na 473 území, s výmerou 584 353 ha, čo tvorí 11,92 % z výmery SR;
 • na základe rokovaní s EK pokračoval v roku 2017 proces doplnenia národného zoznamu ÚEV. Ukončené boli predrokovania ŠOP SR s majoritnými štátnymi i neštátnymi vlastníkmi pozemkov. Z analýzy rokovaní vyplynulo, že súhlas alebo podmienečný súhlas vyjadrili známi vlastníci a užívatelia na 59 % pozemkov. Uskutočnili sa tiež rokovania a následne interné, predbežné a medzirezortné pripomienkové konania. Vykonaná bola aj štandardizácia názvov ÚEV;
 • druhú aktualizáciu národného zoznamu ÚEV schválila vláda SR uznesením č. 495 dňa 25. októbra 2017. Následne bola databáza a mapy zaslané EK. Bolo vydané opatrenie MŽP SR zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam ÚEV (oznámenie č. 353/2017 Z. z.). Opatrenie bolo uverejnené aj v čiastke 6/2017 Vestníka MŽP SR;
 • celkový počet ÚEV sa tak zvýšil zo 473 na 642 ÚEV, t. j. o 169 lokalít. Podiel ÚEV z rozlohy Slovenska sa zvýšil z 11,92 % na 12,56 % (615 261,5 ha), pričom priemer pre suchozemské ÚEV v celej EÚ je 13,84 % (podľa údajov EK z februára 2017);
 • aj v roku 2017 pokračovala príprava projektov ochrany pre vyhlásenie ÚEV, ktoré sú úplne alebo čiastočne mimo národnej sústavy CHÚ. Pripravené boli 3 návrhy nariadenia vlády, ktorými sa vyhlasuje CHA Čenkov, CHA Vinište, CHA Bradlo. Spracovaných bolo 20 nových6 aktualizovaných projektov ochrany, ktoré boli zaslané na MŽP SR so žiadosťou o súhlas s ich predrokovaním s dotknutými vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov. Súhlas s predrokovaním bol udelený pre 15 projektov ochrany;
 • aktuálne informácie o stave vyhlasovania ÚEV a ich programoch starostlivosti (PS), sú dostupné na stránke http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/.

Mapa ÚEV v aktualizovanom národnom zozname (po 2. aktualizácii)

Zdroj: ŠOP SR

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – lokality vyhlásené za chránené na základe kritérií stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch):
 • národný zoznam CHVÚ (schválený uznesením vlády SR č. 636 z 9. júla 2003) bol v roku 2010 aktualizovaný, pričom v súčasnosti sa v ňom nachádza 41 území s výmerou 1 284 806 ha, čo predstavuje 26,16 % rozlohy SR;
 • v roku 2012 bolo vyhlásené posledné CHVÚ (Levočské vrchy) s účinnosťou od roku 2013;
 • aj v roku 2017 pokračovala ŠOP SR v spolupráci s MŽP SR a okresnými úradmi v procese dopracovania odborných návrhov PS o CHVÚ. Vláda SR schválila PS6 CHVÚ - Horná Orava, Kráľová, Sĺňava, Veľkoblahovské rybníky, Špačinsko-nižnianske polia a Dolné Pohronie, všetky na roky 2017 – 2046;
 • na MŽP SR bolo predložených ďalších 8 PS o CHVÚ, konkrétne: Dolné Považie, Dubnické štrkovisko, Košická kotlina, Ondavská rovina, Ostrovné lúky, Parížske močiare, Poiplie, Žitavský luh a boli zabezpečené kroky pre ich verejné prerokovávanie prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. Na MŽP SR boli predložené odborné návrhy ďalších PS o CHVÚ. Schválenie PS ako aj predkladanie ďalších PS o CHVÚ je plánované v rokoch 2018 až 2019;
 • všetky schválené programy starostlivosti sú dostupné na stránke MŽP SR.
 
Mapa CHVÚ v aktualizovanom národnom zozname

Zdroj: ŠOP SR

Graf Medzinárodné porovnanie podielu území Natura 2000 na celkovej výmere krajiny


Graf Prehľad vzájomného prekryvu území sústavy NATURA 2000
Graf Prehľad prekryvu území sústavy NATURA 2000 s národnou sústavou chránených území
 * v zátvorke je uvedený podiel prekryvu z celkovej výmery SR
Zdroj: ŠOP SR

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: