Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

Predslov


Rok 2016 bol veľmi významným rokom pre našu krajinu, ktorá prvýkrát v histórii predsedala Rade Európskej únie (EÚ). Nielen EÚ a ostatné krajiny Európskeho kontinentu, ale aj svetové spoločenstvo ako celok stojí pred čoraz vážnejšími výzvami, ktoré sú spojené s udržateľným využívaním dostupných prírodných zdrojov, hrozbou ich vyčerpateľnosti, rastúcimi materiálovými i energetickými nárokmi. Pridávajú sa k nim problémy a úlohy v podobe riešenia otázok súvisiacich so zmenou klímy ako aj znečistením životného prostredia a jeho dopadov na zdravie obyvateľstva. Predkladaná správa o stave životného prostredia informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám. Identifikuje tiež oblasti, v ktorých pred nami ešte stoja mnohé výzvy.

Slovensko zvládlo svoju predsednícku úlohu na výbornú a prispelo tak k snahám o riešenie globálnych a európskych výziev. Pod našim vedením sa podarilo prijať ratifikáciu Parížskej dohody k Rámcovému dohovoru o zmene klímy a teda jej uzavretie v mene EÚ. Na podporu plnenia z nej vyplývajúcich záväzkov bude slúžiť Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR. Nadviazali sme spoluprácu so Svetovou bankou na príprave štúdia nízkouhlíkového rastu SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 ako základu pre vypracovanie predmetnej stratégie.
Výrazným spôsobom sme sa usilovali o podporu procesu tvorby a prijatia ďalších riešení podporujúcich prechod na obehové hospodárstvo s cieľom zabezpečiť environmentálne a ekonomicky udržateľný spôsob využívania dostupných zdrojov. Chcel by som opätovne spomenúť aj jedno z najvýznamnejších podujatí konaných v rámci nášho predsedníctva, ktorým bola konferencia Prechod na zelené hospodárstvo. Som rád, že sa nám darí pokračovať v Bratislavskom procese pre zelenú ekonomiku, a že sme v tomto roku zorganizovali ďalšie významné podujatie zamerané na diskusiu o prechode na obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle. Uskutočnená konferencia bola priestorom pre výmenu skúseností ale zároveň aj pre hľadanie ďalších možných riešení implementácie princípov obehového hospodárstva v tak dynamicky sa rozvíjajúcom a významnom odvetví, akým je pre Slovensko automobilový priemysel. Dôležitosť témy obehového hospodárstva je aj dôvodom jej zaradenia do Správy o stave životného prostredia v roku 2016 v rámci „Témy roka“.
Medzi priority nášho predsedníctva bolo zaradené aj udržateľné hospodárenie s vodou. Ochrana vody a zabezpečovanie prístupu k nej v potrebnej kvalite i množstve patrí medzi základné ciele environmentálnej politiky každej krajiny. K ich napĺňaniu bol začiatkom roka 2016 prijatý Vodný plán Slovenska, ktorý nadväzuje na vládou SR prijatú vodohospodársku politiku.
Stále sme svedkami úbytku biodiverzity na našej planéte, ktorú sa žiaľ zatiaľ napriek prijatým opatreniam nedarí zastaviť. V decembri 2016 sa konala v Mexiku celosvetová konferencia k ochrane biodiverzity, ktorej hlavným obsahom bola implementácia Dohovoru o biologickej diverzite a jeho dvoch protokolov – Kartagenského a Nagojského protokolu. Slovensko počas celého trvania konferencie úspešne koordinovalo pozície členských štátov za celú EÚ a mnohokrát aj v mene EÚ vystupovalo. Hlavnou a prierezovou témou konferencie bola integrácia biodiverzity do iných sektorov, a to najmä do poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a turizmu.
Uvedené aktivity smerujú aj k podpore realizácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj prijatej Organizáciou Spojených národov a splnenia jej definovaných 169 cieľov udržateľného rozvoja na globálnej úrovni. V roku 2016 sa Slovenská republika prihlásila k implementácii Agendy 2030. Zabezpečiť udržateľný rozvoj je však možné výlučne prostredníctvom jeho integrácie do všetkých verejných politík. Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR úzko participuje na vykonávaní Agendy 2030 a zavádzaní jej environmentálnych cieľov do praxe.
Za účelom prípravy kvalitných analýz a prognóz v oblasti životného prostredia bol v minulom roku pri ministerstve životného prostredia vytvorený nezávislý analytický útvar Inštitút environmentálnej politiky.
Pre dosiahnutie pozitívnych zmien ani prijatie najprogresívnejších dokumentov nepostačuje. Podstatné je ich uvedenie do života a každodenné konanie nevynímajúc žiadneho jednotlivca. Preto rezort životného prostredia realizuje iniciatívu Tvoríme zelené Slovensko - „Greeen Slovakia“. Tri „e“ v názve reprezentujú efektivitu, ekológiu a edukáciu. Do iniciatívy sa môže zapojiť každý, kto sa zaregistruje na stránke ministerstva a splní definované požiadavky. Snahou bude raz ročne oceniť najvýraznejšie a najnápaditejšie environmentálne aktivity.
S cieľom podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti bol vytvorený Zelený vzdelávací fond. Aj s jeho prispením chceme zvýšiť záujem obyvateľov o životné prostredie, podporiť informovanosť a pozitívny postoj k jeho ochrane a tvorbe.
Záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že spoločným úsilím sa nám bude dariť pokračovať v pozitívnych trendoch, ktoré Slovensko v oblasti starostlivosti o životné prostredie dosahuje, a že dokážeme riešiť problémy, ktoré máme tak, aby sme prispeli k vytvoreniu kvalitného prostredia pre seba i pre nasledujúce generácie.

 
Ing. László Sólymos
Minister životného prostredia Slovenskej republiky
 
Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: