Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike


Hodnotenie vývoja jednotlivých indikátorov
Ikona Vysvetlenie hodnotenia
emo_smile Pozitívny vývoj, prevažujú trendy zlepšenia.
emo_neutral Variabilný, nejednoznačný trend,  trend bez výraznejších zmien v pozitívnom ako aj nepriaznivom smere.
emo_sad Nepriaznivý vývoj, prevažujú trendy zhoršenia.


Hodnotenie stavu jednotlivých indikátorov
Ikona Vysvetlenie hodnotenia
emo_smile Vyhovujúci stav. Plnenie limitných hodnôt a cieľov, resp. len minimálne odchýlky od nich.
emo_neutral Stav, ktorému nemožno jednoznačne priradiť hodnotenie vyhovujúci, resp. nevyhovujúci. Je to napríklad z dôvodu, že pre jeho hodnotenie nie sú stanovené ciele alebo limity, resp. jeho zhodnotenie nie je jednoznačné.
 
emo_sad Nevyhovujúci stav. V prevažnej miere prekračovanie limitných hodnôt, neplnenie stanovených cieľov, resp. ohrozenie splnenia cieľov stanovených pre budúce obdobia

 

Ovzdušie

Emisie znečisťujúcich látok
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2015)
emo_smile emo_neutral emo_smile
Klesajúci trend u väčšiny sledovaných látok a celkový vývoj je možné považovať za pozitívny. Pokles emisií NOx, CO, PM10, NH3 Mierny nárast emisií SO2, PM2,5, NMVOC a POPs (PCB a PAH) a tiež v prípade emisií Cd, Pb. SR plní záväzky vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohovorov týkajúcich sa emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Kvalita ovzdušia
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_smile emo_sad
Pozitívny trend vo vývoji aj napriek jeho mierne kolísavému priebehu. Výrazné zníženie počtu prekročení limitných hodnôt oproti predchádzajúcemu roku. Prekročenie povolených hodnôt vo väzbe na ochranu ľudského zdravia pre PM10, BaP a prízemný ozón. Prekročenie povolených hodnôt pre prízemný ozón pre ochranu vegetácie a lesov.

 

Voda

Využívanie vôd z pohľadu zachovania vodných zdrojov
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_smile emo_smile
Pokles odberov povrchovej a podzemnej vody. Mierny pokles odberov povrchovej a podzemnej vody. Percento celkových odberov z odtoku z územia SR  dosiahlo 5% a podiel využívaných podzemných vôd z celkových dokumentovaných využiteľných množstiev podzemných vôd dosiahol 13,37%.
Hoci pozitívny bilančný stav podzemných vôd je priaznivý z pohľadu životného prostredia, ďalšie znižovanie odberov podzemných vôd však už nie je vhodné z pohľadu zdravia a životnej úrovne obyvateľov SR.

Kvalita povrchových vôd
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
Pozitivny trend Neutralny trend Negativny trend
Významný pokles podielu monitorovacích miest, v ktorých neboli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody.
V hodnotení  stavu vodných útvarov, realizovaného od roku 2007, bol zaznamenaný mierny pokles podielu počtu vodných útvarov v lepšom ako priemernom ekologickom stave a mierny nárast podielu počtu vodných útvarov v dobrom chemickom stave.
Nárast podielu monitorovacím miest, v ktorých neboli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody.
Vo väčšine monitorovacích miest neboli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody.
V jednotlivých skupinách ukazovateľov bolo najviac prekročení zaznamenaných v ukazovateľoch ako napr. dusitanový dusík, termotolerantné koliformné baktérie a črevné enterokoky, As, Zn, Cu, kyanidy celkové a iné.

 
Kvalita podzemných vôd
Zmena od roku 2010 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile Neutralny trend emo_sad
Pokles podielu analýz nevyhovujúcich požiadavkám na kvalitu vody.
V hodnotení chemického stavu útvarov podzemnej vody, realizovaného od roku 2007, bolo zaznamenané zníženie počtu útvarov podzemnej vody v zlom stave o 2 útvary.
Medziročne mierne narástol podiel analýz podzemných vôd nevyhovujúcim požiadavkám na kvalitu pitnej vody.
Vo väčšine monitorovacích bodov monitorovacej siete podzemnej vody bola prekročená limitná hodnota kvality pitnej vody aspoň jedného ukazovateľa.
Limitné hodnoty boli najčastejšie prekračované v ukazovateľoch: percentuálne nasýtenie vody kyslíkom, Mn, Fecelk. a Fe2+.

Odpadové vody
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_neutral emo_sad
Pokračoval pokles objemu vypúšťaných odpadových vôd, pokles zaznamenala aj produkcia organického znečistenia. Zvýšil sa počet obyvateľov napojených na verejné kanalizácie. Medziročne došlo k miernemu nárastu objemu odpadových vôd, počet obyvateľov napojených na verejné kanalizácie tiež mierne narástol. Problémom zostáva nízke napojenie obyvateľstva na kanalizáciu (66 %).

Kvalita pitnej vody
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_smile emo_smile
Pozitívny  vývoj a stav kvality pitnej vody. Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom sa zvýšil. Kvalita pitnej vody je na vysokej úrovni. 99,64 %  analýz pitnej vody vyhovuje hygienickým limitom.

Horniny

Geologické hazardy
Zmena od roku 2006 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_neutral emo_sad
V dôsledku dlhotrvajúcich a extrémnych zrážok narastá počet mimoriadnych udalostí, ktoré majú negatívny vplyv na život a zdravie obyvateľov a ich majetok. Najväčšiu hrozbu predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy. Medziročne došlo k nepatrným zmenám stabilizačných pomerov územia. Na viac ako 5 % územia SR sú zaznamenané svahové deformácie. V roku 2016 pribudlo 12 nových svahových deformácií.

Pôda

Využívanie územia
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_neutral emo_neutral emo_smile
Najväčšie zmeny vo využívaní pozemkov zaznamenal nárast zastavaných plôch a nádvorí, hlavne na úkor poľnohospodárskej pôdy. Pokračoval aj keď už miernejší trend nárastu lesných pozemkov. Medziročne došlo opätovne k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy a k nárastu lesných pozemkov a zastavaných plôch a nádvorí. SR má v rámci svojej štruktúry územia podľa charakteru využitia dostatok poľnohospodárskej pôdy pre zabezpečovanie nárokov obyvateľstva v súvislosti s produkciou potravín.

Kontaminácia pôd
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_neutral emo_none emo_smile
Vývoj kontaminácie pôd  je veľmi pozvoľný, bez výrazných zmien. Pôdy, ktoré boli kontaminované v minulosti, sú kontaminované aj v súčasnosti. V roku 2016 boli spracovávané a postupne vyhodnocované pôdne vzorky 5. odberového cyklu s odberom vzoriek v roku 2013. Takmer 99 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu je hygienicky vyhovujúcich. Zostávajúca časť kontaminovanej pôdy je viazaná prevažne na oblasti priemyselnej činnosti a na oblasti vplyvu tzv. geochemických anomálií – horské a podhorské oblasti.

Pôdna reakcia
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_sad emo_sad
Aj keď sa  zastúpenie pôd so slabo kyslou pôdnou reakciou znížilo, zastúpenie pôd s kyslou pôdnou reakciou sa zvýšilo. Naďalej dochádza k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou pôdnou reakciou. Takmer 60 % poľnohospodárskych pôd vykazuje slabo kyslú alebo kyslú pôdnu reakciu

Erózia pôdy
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_smile emo_sad
Od roku 2000 až po súčasný stav mala potenciálna vodná a vetrová erózia klesajúci priebeh. Medziročne došlo k zníženiu výmery pôdy ohrozenej potenciálnou vodnou a vetrovou eróziou. Vodnou eróziou je potenciálne ohrozených 38,7 % a vetrovou 6,7 % poľnohospodárskych pôd.

Rastlinstvo, živočíšstvo a chránené časti prírody

Stav druhov a biotopov európskeho významu
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_neutral emo_neutral emo_sad
V porovnaní s 1. reportingovým obdobím (2004 – 2006) došlo k roku 2013 (vyhodnotenie 2. reportingového obdobia 2007 – 2012) k zlepšeniu poznatkov, a teda aj k zlepšeniu podielu priaznivého stavu druhov a biotopov. Podiel biotopov v zlom stave sa však skoro nezmenil (nedostatočné opatrenia). Stav druhov a biotopov európskeho významu (EV) sa  mierne zlepšil, resp. stagnoval v kategórii zlý stav. Údaje ale nie sú reprezentatívne z dôvodu hodnotenia len vybraných druhov a biotopov EV (finančné dôvody). Stav druhov a biotopov európskeho významu do veľkej miery nie je priaznivý a dosiahnutie cieľa do roku 2020 ohľadne výrazného a merateľného zlepšenia ich stavu je stále vzdialené.

Stav a vývoj národnej sústavy chránených území a európskej sústavy NATURA 2000
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_smile emo_neutral
Zvýšil sa podiel tzv. MCHÚ a naštartovalo sa budovanie európskej sústavy NATURA 2000. Medziročne mierne vzrástla výmera národnej sústavy CHÚ, boli pripravované, spracované a schvaľované ďalšie dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny. Napriek vysokému podielu výmery CHÚ možno pozorovať v rámci národnej sústavy mnohé nedostatky (reprezentatívnosť, stav ohrozenosti, definovanie cieľového stavu ochrany, realizácia programov starostlivosti o tzv. MCHÚ). Európska sústava Natura 2000 je z veľkej časti už dobudovaná, avšak proces vyhlasovania ÚEV, ako aj prípravy programov starostlivosti je príliš pomalý.
 

Zmena klímy

Emisie skleníkových plynov
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_neutral emo_smile
Pokleslo množstvo emisií skleníkových plynov a produktivita CO2 narástla. Keďže emisie CO2 klesajú, zatiaľ čo hrubý domáci produkt rastie, môžeme hovoriť o absolútnom decouplingu, čo predstavuje pozitívny trend. Emisie skleníkových plynov síce medziročne vzrástli, avšak len veľmi mierne. SR plní záväzky vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohovorov týkajúcich sa emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

Vývoj zmeny klímy
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_sad emo_sad
Zaznamenaný bol nárast negatívnych prejavov zmeny klímy. Pokračovali negatívne prejavy zmeny klímy (výrazná premenlivosť počasia, nadpriemerná ročná teplota, extrémne lokálne zrážky). Posledný rok bol z hľadiska negatívnych prejavov zmeny klímy veľmi výrazný.

Ťažba nerastných surovín

Vývoj ťažby nerastných surovín

Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_smile emo_smile
U väčšiny ťažených surovín objem ťažby nedosiahol stav z roku 2000, čo z hľadiska využívania prírodných zdrojov a vplyvov na životné prostredie spojených s ťažbou možno hodnotiť pozitívne. V roku 2016 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k miernemu poklesu dobývania surovín na povrchu i pri hlbinnom dobývaní. Podiel ťažby nerastných surovín na ich zásobách zatiaľ neindikuje problém s ich vyčerpateľnosťou.

Energetika

Hrubá domáca spotreba energie (HDS)
Zmena od roku 2001 Posledná medziročná zmena
 
Stav (2015)
emo_smile emo_neutral emo_smile
Od roku 2001 klesla HDS aj dovozná závislosť. Medziročne došlo k nárastu HDS a poklesu dovoznej závislosti. Predpokladá sa dosiahnutie cieľa energetickej efektívnosti vyjadreného v absolútnej hodnote primárnej spotreby energie za predpokladu realizácie investícií do opatrení energetickej efektívnosti na strane premeny, prenosu a distribúcie energie a značnej aktivity súkromného sektora.
 
Výroba elektriny
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_neutral emo_smile
V období rokov 2000 – 2016 došlo k poklesu výroby elektriny za súčasného mierneho nárastu jej spotreby. Medziročne stúpla ako výroba elektriny, tak aj jej spotreba. Nárast bol však len minimálny. Zásobovanie elektrinou v SR bolo spoľahlivé, rozdiel medzi spotrebou a výrobou v roku 2016 bolo možné pokryť aj domácimi zdrojmi. SR má nízkouhlíkový mix zdrojov elektriny,  podiel bezuhlíkovej výroby elektriny sa pohyboval na úrovni 80 %.
 
Konečná energetická spotreba
Zmena od roku 2001 Posledná medziročná zmena Stav (2015)
emo_smile emo_sad emo_neutral
Pokles konečnej energetickej spotreby. Nárast konečnej energetickej spotreby. Predpokladá sa dosiahnutie cieľa úspor energie do roku 2020 iba vo výške 84 % z celkového národného indikatívneho cieľa úspor energie v KES definovaného v Akčnom pláne energetickej efektívnosti 2014 – 2020.

Energetická náročnosť
Zmena od roku 2001 Posledná medziročná zmena
 
Stav (2015)
emo_smile emo_smile emo_sad
Pokles energetickej náročnosti hospodárstva ako aj pokles energetickej náročnosti vo vybraných sektoroch, okrem sektora dopravy. Došlo k medziročnému poklesu energetickej náročnosti hospodárstva ako aj energetickej náročnosti v sledovaných sektoroch okrem sektora pôdohospodárstva. Napriek pozitívnemu vývoju pretrváva vysoká energetická náročnosť  hospodárstva.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE)
Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
 
Stav (2015)
emo_smile emo_smile emo_smile
Nárast podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe. Medziročný nárast podielu OZE. Predpoklad  dosiahnutia záväzného cieľa pre podiel energie z OZE v roku 2020.
 
Emisie skleníkových plynov z energetiky
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
 
Stav (2015)
emo_smile emo_neutral emo_neutral
Pokles emisií skleníkových plynov. Medziročne došlo k nárastu emisií skleníkových plynov z energetiky. Emisie skleníkových plynov z energetiky boli v roku 2015 jedny z najnižších od roku 1990, a to napriek ich medziročnému nárastu.
 
Emisie znečisťujúcich látok  z energetiky
Zmena od roku 2008 Posledná medziročná zmena
 (2014 2015)
Stav (2015)
emo_neutral emo_sad emo_neutral
Pozitívny trend bol dosiahnutý pri emisiách NOx, CO, PM10 zo sekcie D a emisiách SOx z domácnosti. Negatívny trend bol dosiahnutý pri emisiách SOx, PM2,5 a NMVOC zo sekcie D a emisií NOx, CO, PM10, PM2,5 a NMVOC z domácností. Z POPs klesli emisie PCDD/PCDF, emisie PCB a PAH stúpli. Z ťažkých kovov bol nárast pri Zn a Cd, emisie ostatných ťažkých kovov klesli. Nárast emisií väčšiny sledovaných znečisťujúcich látok. Nejvýznamnejší podiel energetiky na celkových emisiách je u SOx, NOx, a ťažkých kovov.

Poľnohospodárstvo

Výmera poľnohospodárskej pôdy
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_sad emo_smile
Od roku 2000 došlo k poklesu výmery všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov. Oproti roku 2015 bol opätovne zaznamenaný úbytok výmery  poľnohospodárskej pôdy. Rozloha poľnohospodárskej pôdy činí 48,6 % z celkovej rozlohy územia SR.

Spotreba priemyselných hnojív a pesticídov
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_smile emo_neutral
Od roku 2000 došlo k zvýšeniu spotreby  priemyselných hnojív a pesticídov. Medziročne sa spotreba priemyselných hnojív a pesticídov znížila. Do poľnohospodárskej pôdy sa aplikovalo 4 595,6 t pesticídov. Spotreba priemyselných hnojív predstavovala 88,18 kg čistých živín na hektár pôdy.

Náročnosť poľnohospodárstva na vodné zdroje
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_neutral emo_smile
Medzi rokmi 2000 – 2016 došlo k poklesu odberu povrchovej aj podzemnej vody. Medziročne sa zvýšil odber povrchovej a naopak znížil odber podzemnej vody v poľnohospodárstve. Podiel povrchovej a podzemnej vody využívanej v poľnohospodárstve v porovnaní s celkovými odbermi vody je  zanedbateľné.

Bilancia dusíka v poľnohospodárskych pôdach
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2015)
emo_neutral emo_smile emo_sad
Medzi rokmi 2000 až 2006 bilancia dusíka v poľnohospodárskych pôdach bola väčšinou vyrovnaná. Po roku 2007 začala jej hodnota stúpať a zaznamenala kladnú bilanciu. Medziročne došlo k poklesu kladnej bilancii dusíka v poľnohospodárskych pôdach. V poľnohospodárskych pôdach je bilančný prebytok dusíka, ktorý je nežiadúci z hľadiska optimálnej výživy rastlín a ochrany životného prostredia.

Emisie skleníkových plynov a emisie amoniaku z poľnohospodárstva
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2015)
emo_smile emo_smile emo_neutral
Od roku 2000 kleslo množstvo emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva. Medziročne došlo k poklesu emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo sa podieľa 7,3 % na emisiách všetkých skleníkových plynov v SR a zároveň je najväčším producentom emisií amoniaku. 
 

Doprava

Výkony dopravy  
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_neutral emo_neutral emo_sad
Nárast prepravných výkonov nákladnej dopravy, hlavne cestnej dopravy. Pokles prepravených výkonov v osobnej doprave. Došlo k miernemu medziročnému nárastu počtu prepravených osôb ako aj výkonov v cestnej a železničnej doprave. Významný pokles prepravených osôb a výkonov zaznamenala letecká doprava. Vodná doprava napriek minimálnemu nárastu prepravených osôb zaznamenala pokles prepravných výkonov.   Pretrváva vysoký podiel cestnej dopravy na výkonoch osobnej i nákladnej dopravy ako aj vysoký podiel individuálnej prepravy osôb.

Emisie skleníkových plynov
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_neutral emo_sad
Pokles  zaznamenali emisie N2O a CH4, naopak nárast zaznamenali emisie CO2. Emisie skleníkových plynov zaznamenali mierny medziročný nárast. Nedarí sa stabilizovať rast emisií skleníkových plynov z dopravy, relatívny podiel emisií z dopravy sa stále zvyšuje

Emisie znečisťujúcich látok
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2015)
emo_smile emo_neutral emo_neutral
Emisie základných znečisťujúcich látok poklesli  s minimálnymi medziročnými výkyvmi. Emisie základných znečisťujúcich látok zaznamenali medziročný pokles, okrem emisií SO2 u ktorých došlo k nárastu.   U emisií ťažkých kovov došlo k poklesu. Najvýznamnejší podiel dopravy je u emisií NOx (približne 30 %), ťažkých kovov (približne 6 %),  CO (3 %). Podiel ostatných znečisťujúcich látok je nižší.

Lesné hospodárstvo

Zdravotný stav lesov
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_sad emo_sad
Zdravotný stav lesov indikovaný defoliáciou sa s občasnými výkyvmi stále zhoršoval, pričom v roku 2014 dosiahol najvyššie poškodenie za celé sledované obdobie. Medziročne došlo k zhoršeniu zdravotného stavu lesov. Zdravotný stav lesov Slovenska možno stále považovať za nepriaznivý, pričom je naďalej horší ako celoeurópsky priemer.

Zásoby dreva a uhlíka v lesných ekosystémoch
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_smile emo_smile
Zásoba dreva i uhlíka viazaného v lesoch kontinuálne rastie. Došlo k ďalšiemu zvýšeniu zásoby dreva i uhlíka viazaného v lesoch. Zásoby dreva a uhlíka v lesných ekosystémoch sú pomerne vysoké.

Využívanie lesov
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_neutral emo_sad emo_neutral
Od roku 2000 podiel ťažby dreva na celkovom bežnom prírastku (využívanie lesov) narástol, pričom prekročil odporúčaných 60 %, aj keď stále je možné konštatovať udržateľné hospodárenie. Podiel ťažby dreva na celkovom bežnom prírastku medziročne vzrástol. Využívanie lesov je možné hodnotiť stále ako trvalo udržateľné, nemalo by sa však ťažiť viac ako 60 % objemu CBP.

Štruktúra kategórií lesov
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_sad emo_neutral
Od roku 2000 došlo k poklesu výmery mimoprodukčných lesov (konkrétne LOU) a naopak nárastu HL. Došlo k ďalšiemu miernemu poklesu výmery lesov osobitného určenia a naopak nárastu hospodárskych lesov. Hospodárske lesy predstavovali približne 72 % z rozlohy lesov, lesy ochranné 17 % a lesy osobitného určenia 10,5 %.

Drevinové zloženie a prirodzená obnova lesných porastov
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_smile emo_smile
Vývoj v drevinovom zložení lesov, resp. v podiele prirodzenej obnovy lesných porastov je priaznivý. Ďalšie zlepšenie drevinového zloženia lesov, ako aj k nárastu podielu prirodzenej obnovy lesných porastov. V lesoch SR prevláda všeobecne priaznivá a pestrá druhová štruktúra. Podiel prirodzenej obnovy sa približuje úrovni lesnícky vyspelých, porovnateľných štátov.

Rekreácia a cestovný ruch

Smerovanie cestovného ruchu vo vzťahu k životnému prostrediu
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_neutral emo_neutral emo_neutral
Nejednoznačné trendy smerovania a vývoja cestovného ruchu vo vzťahu k životnému prostrediu. Evidencia  pozitívnych (nárast celkového počtu prenocovaní) ale aj negatívnych trendov smerovania cestovného ruchu (napr. vysoký podiel jednodňového turizmu pri zahraničných návštevníkoch) vo vzťahu k životnému prostrediu. Od roku 2000 bol v roku 2016 zaznamenaný najvyšší celkový počet prenocovaní.  Priemerný počet prenocovaní však poklesol.
 
 
Návštevnosť jaskýň
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_smile emo_neutral
Návštevnosť jaskýň poklesla, počet informačných stredísk v chránených územiach je nedostatočný. Medziročne došlo k nárastu počtu návštevníkov jaskýň. V roku 2016 navštívilo sprístupnené jaskyne viac ako 600 000 návštevníkov.
 
Erózia, ohrozenie MCHÚ a počet stanovísk
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_sad emo_sad
Evidovaný nárast erózie, ohrozenia tzv. MCHÚ aj počtu stanovísk z dôvodu cestovného ruchu. Medziročne zaznamenaný ďalší nárast erózie, ohrozenia tzv. MCHÚ, čiastočne aj počtu stanovísk z dôvodu cestovného ruchu. Výskyt eróziou postihnutých turisticky značených chodníkov a cykloturistických trás na územiach národných parkov.
 
 

Environmentálna ekonomika

Náklady podnikov a obcí na ochranu životného prostredia
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_sad emo_neutral
Náklady na ochranu životného prostredia napriek kolísavému charakteru zaznamenali nárast. Medziročne došlo k poklesu nákladov na ochranu životného prostredia. Za sledované obdobie od roku 2000 výška nákladov v roku 2016 bola v poradí tretia najvyššia, avšak v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles predstavoval takmer 24 %.

Materiálové toky

 Produktivita zdrojov
Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_smile emo_smile emo_sad
Od roku 2000 došlo k nárastu produktivity zdrojov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom  pokračoval trend rastu produktivity zdrojov. Aj napriek zaznamenanému rastu pretrváva nízka produktivita zdrojov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ
 

Odpady

Celková produkcia odpadov

Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_neutral emo_neutral emo_neutral
Celková produkcia odpadov napriek výkyvom v jednotlivých rokoch zostala zhruba na rovnakej úrovni. Medziročne bola produkcia odpadov na takmer rovnakej úrovni. Množstvom vyprodukovaných odpadov v prepočte na obyvateľa je SR pod priemerom krajín EÚ.
 

Produkcia a nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena Stav (2016)
emo_sad emo_sad emo_sad
Nárast  množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov. Pretrvával  vysoký podiel skládkovania a nízky podiel recyklácie. Medziročne došlo k nárastu množstva komunálnych odpadov.  Celkový objem skládkovaných komunálnych odpadov poklesol len veľmi mierne. Napriek tomu, že podielom objemu komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa je SR pod priemerom EÚ, pretrváva nepriaznivý stav v nakladaní s ním (vysoký podiel skládkovania a nízky podiel recyklácie).


Odpady z obalov

Zmena od roku 2010 Posledná medziročná zmena Stav (2015)
emo_smile emo_neutral emo_smile
Napriek nárastu cekového množstva vzniknutých odpadov z obalov miera recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov narástla. Mierny pokles miery zhodnotenia odpadov z obalov. Zhodnotených bolo 64,31 % odpadov z obalov. Ciele stanovené pre odpady z obalov sa priebežne plnia.
 
Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: