Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

Základné informácie o Slovenskej republike


Tabuľka: SR vo vybraných číslach (2016)

Vznik samostatnej SR 1.1.1993
 
Charakteristika územia (2016)
Rozloha 49 034 km2
Podiel druhov pozemkov Poľnohospodárska pôda 48,64 %
Lesné pozemky 41,25 %
Vodné plochy  1,94 %
Zastavané plochy  4,82 %
Ostatné plochy  3,35 %
Nadmorská výška 95 m (vyústenie rieky Bodrog)/ 2 655 m (Gerlachovský štít)
Obyvateľstvo (k 31.12.2016)
Počet obyvateľov 5 435 343 z toho 48,8 % mužov a 51,2 % žien
Živonarodení 57 557
Zomrelí 52 351
Prirodzený prírastok  5 206
Prírastok sťahovaním  3 885
Celkový prírastok  9 091
Stredná dĺžka života pri narodení muži 73,7
ženy 80,4
Priemerný vek muži 38,7
ženy 41,9
Hustota obyvateľstva 110,84 obyvateľov/ km2
Hrubý domáci produkt v bežných cenách 81,15 mld. eur
Miera inflácie - 0,5 %
Miera evidovanej  nezamestnanosti vo veku 20 – 64 rokov 9,7 %

Tabuľka: Vyhodnotenie vybraných indexov

Index environmentálnej výkonnosti (EPI), Yale 2016 85,42 % (24. miesto zo 180 hodnotených krajín sveta)
GINI Index, Svetová banka 2014 26,1 (6. miesto z EÚ – 28)
Index ľudského rozvoja, UNDP 2016 0,845 – veľmi vysoký


Územie SR je rozdelené do 5 kategórií environmentálnej kvality. Porovnaním  stavu počas  piatich rokov  2010 – 2015 a stavu v roku 2016, došlo k miernemu nárastu regiónov s nenarušeným prostredím cca o 2,3 %. Uvedený nárast regiónov s nenarušeným prostredím vznikol realizáciou opatrení do ŽP pridelenými dotáciami regiónom z Operačného programu Životné  prostredie v rokoch  2010 – 2015 ako  aj novelizáciou zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Tabuľka: Diferenciácia územia podľa environmentálnej kvality (2016)
Environmentálna kvalita Rozloha (km2) % z plochy SR
1 - regióny s nenarušeným prostredím 24 104 49,2
2 - regióny s mierne narušeným prostredím (vyhovujúce) 19 515 39,8
2 - regióny s narušeným prostredím 447 0,9
2 - regióny so značne narušeným prostredím 640 1,3
3 - regióny so silne narušeným prostredím 4 328 8,8
Zdroj: SAŽP

Mapa: Regióny environmentálnej kvality

Zdroj: SAŽP

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: