Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2020

Zelené hospodárstvo

Smerom k obehovému hospodárstvu


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Aký je vývoj v produktivite zdrojov?

Produktivita zdrojov v hospodárstve SR v roku 2019 dosiahla hodnotu 1,33 eur/kg. Oproti roku 2005 sa zvýšila o 80,3 %, ale aj napriek tomuto rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v EÚ.

 
Dochádza k znižovaniu produkcie odpadov?
 
Z dlhodobejšieho hľadiska (porovnanie rokov 2005 – 2020) došlo k nárastu množstva vyprodukovaných odpadov. V roku 2020 bol oproti roku 2019 zaznamenaný nárast ich množstva o 6 %.
 
Pokračoval trend dlhodobého i medziročného nárastu množstva komunálnych odpadov (KO). V roku 2020 vzniklo v SR takmer 446 kg KO na obyvateľa, v porovnaní s krajinami EÚ je produkcia KO na obyvateľa stále pod priemernou úrovňou. Tento nárast je však čiastočne spôsobený nárastom miery triedeného zberu komunálnych odpadov. Množstvo zmesového odpadu medziročne kleslo.

 


Klesá podiel odpadov zneškodňovaných skládkovaním?

Dlhodobo pretrváva vysoký podiel skládkovania komunálnych odpadov – 48,4 % v roku 2020. V prípade odpadov ako celku (komunálny odpad, ostatný odpad, nebezpečný odpad) bola v roku 2020 miera ich skládkovania 17,7 %, kým v roku 2019 to bolo 23,1 %.


Plní SR ciele vyplývajúce z predpisov EÚ, resp. národné ciele?

Cieľ zvýšiť recykláciu KO na 50 % do roku 2020 (pre ďalšie roky sú stanovené ešte prísnejšie ciele) sa nepodarilo naplniť, aj napriek pokračujúcemu rastu miery recyklácie. Rovnako v prípade cieľa množstva KO ukladaného na skládku (do roku 2035 znížiť mieru skládkovania komunálneho odpadu na menej ako 10 %) je jeho splnenie ohrozené. Medziročne bol zaznamenaný nárast miery triedeného zberu komunálnych odpadov (z 37 % v roku 2019 na 40,5 % v roku 2020). Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov stanovený v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 (dosiahnuť 60 % v roku 2020) sa nepodarilo naplniť.


V roku 2020 bolo zozbieraných 7,9 kg odpadov z elektrických a elektronických zariadení na obyvateľa. SR splnila v roku 2020 cieľ zberu elektroodpadov. SR splnila v roku 2020 limity miery zhodnocovania a miery recyklácie jednotlivých kategórií elektroodpadov.

V prípade opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel dosiahla SR podiel 95,64 % a splnila tak predpísaný limit. Miera opätovného použitia a zhodnocovania starých vozidiel dosiahla v roku 2020 úroveň 97,08 %.

Napriek nárastu celkového množstva odpadov z obalov, miera ich recyklácie narástla a darí sa plniť cieľ. V prípade konkrétnych materiálov odpadov z obalov sú minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 u väčšiny z nich plnené už v súčasnosti.

V roku 2020 bolo vyzbieraných 890,7 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje 45,4 % podielu zberu. SR tak limit stanovený príslušnou smernicou ES splnila.

 

Materiálová náročnosť hospodárstva

 

Materiálové toky

Účet materiálových tokov kvantifikuje celkové nároky ekonomického systému na materiály. V rámci tohto účtu sa sleduje výmena materiálových tokov medzi národným hospodárstvom a životným prostredím – ťažba materiálov na vstupnej strane a odpadové toky, emisie na výstupnej strane a tokov medzi národným hospodárstvom a inými hospodárstvami – zahraničný obchod (dovoz a vývoz).

Domáca ťažba (nerastné suroviny a biomasa) plus dovoz predstavujú priamy materiálový vstup do hospodárstva. Celkové množstvo materiálov priamo použitých v rámci národného hospodárstva sleduje domáca materiálová spotreba, ktorá sa vypočíta ako priamy materiálový vstup mínus vývoz.

Pre SR predstavovala v roku 2019 domáca ťažba 10,5 tony na obyvateľa, pričom priemerná hodnota v rámci EÚ bola 11,2 tony na obyvateľa. Dovoz tovarov predstavoval 8,3 tony na obyvateľa. Priamy materiálový vstup (DMI) bol teda v SR v roku 2019 18,8 tony na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 14,6 tony na obyvateľa). Domáca materiálová spotreba (DMC) predstavovala 12,3 tony na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 13,3 tony na obyvateľa).


Graf. Množstvo dostupných materiálov a ich využitie (2019)
Zdroj: Eurostat


DMC v SR dosiahla v roku 2019 hodnotu 67 022 tis. t a z najväčšej časti (50,2 %) ju tvorili nekovové nerastné suroviny, nasledovala biomasa s 27,4 %, energetické suroviny (18,5 %) a kovové nerasty (3,9 %). V porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesla o 8,9 % a oproti roku 2005 poklesla o cca 11 %.


Graf. Vývoj domácej materiálovej spotreby podľa skupín materiálov
 

Produktivita zdrojov

V roku 2019 predstavovala produktivita zdrojov (HDP/DMC) v hospodárstve SR 1,33 eur/kg. Oproti roku 2005, keď jej hodnota bola 0,74 eur/kg sa zvýšila o 80,3 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala nárast o 12,5 %. Ale aj napriek tomuto rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v krajinách EÚ, ktorá v roku 2019 dosiahla hodnotu 2,4 eur/kg.


Graf. Vývoj produktivity zdrojov

Graf. Medzinárodné porovnanie produktivity zdrojov (2019)
 

 

Odpady

 

Vznik a nakladanie s odpadmi

Celkový vznik a nakladanie s odpadmi

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií v súlade s požiadavkami rámcovej smernice 2008/98/ES o odpade. Veľkou výzvou odpadového hospodárstva v SR je zastaviť nárast vzniku odpadov a hlavne znížiť vysoký podiel skládkovania odpadov.
 
V SR vzniklo v roku 2020 spolu 13 164 742 ton odpadov. V porovnaní s rokom 2019 sa jedná o medziročný nárast celkového vzniku odpadov o 6 %. K nárastu došlo vo všetkých troch kategóriách odpadu (nebezpečný odpad, ostatný odpad aj komunálny odpad).
 
Tabuľka: Bilancia vzniku odpadov (2020) (tis.t)
Kategória odpadu Množstvo
Nebezpečný odpad (NO) 380
Ostatný odpad (O) 10 351
Komunálny odpad (KO) 2 434
Spolu 13 165
Pozn.: V KO sú zastúpené obe kategórie odpadu (O aj NO), jeho vyčlenenie je potrebné z dôvodu osobitného charakteru odpadu a režimu, ktorý sa na KO vzťahuje
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Graf. Vývoj vzniku odpadov


V produkcii odpadov je podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE najväčším producentom odpadov priemyselná výroba (hlavne ostatný odpad), ktorá sa na celkovej produkcii odpadov podieľa 28,1 %, za ňou nasleduje dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov s 19,7 %. Na treťom mieste je stavebníctvo s 15,3 %. Najväčším producentom odpadov je dlhodobo priemyselná výroba, jej podiel však postupne klesá. Druhým najväčším producentom odpadov je z dlhodobého hľadiska stavebníctvo, ktoré má však kolísavý charakter (od 7 % v roku 2006 po 25 % v roku 2013).


                                                                                                                         
Graf. Vznik odpadov podľa NACE (2020)Dominantnou činnosťou zhodnocovania je s 36,5 % podielom z celkového množstva vzniknutých odpadov materiálové zhodnotenie. Aj naďalej ostáva problémom vysoký podiel skládkovania odpadov, až 17,8 % z celkového množstva vzniknutých odpadov. 


Tabuľka: Nakladanie s odpadmi vrátane KO (2020) (t)
Spôsob nakladania (tony) Spôsob nakladania (%)
Skládkovanie 2 336 999 17,752
Spálenie bez energetického využitia 7 206 0,055
Iné zneškodnenie 259 286 1,97
Spálenie s energetickým využitím 610 670 4,64
Materiálové zhodnotenie (recyklácia) 4 809 182 36,53
Iné zhodnotenie 291 133 2,21
Iné nakladanie 4 850 266 36,843
Spolu 13 164 742 100
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Nebezpečný odpad

V roku 2020 vzniklo v SR 398 401 ton nebezpečných odpadov (vrátane NO, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu). V porovnaní s rokom 2019 (388 996 ton) to predstavuje nárast o 2,4 %. Produkcia nebezpečného odpadu od roku 2010 klesla o 24 %. 
 
Z hľadiska nakladania s nebezpečnými odpadmi je medziročne (2019 - 2020) pozorovaný nárast ich skládkovania (zo 7,3 % na 12,8 %). Medziročne je pozorovaný aj pokles ich materiálového zhodnotenia (recyklácie) - z 30,6 % v roku 2019 na 24,1 % v roku 2020.
V období rokov 2010 – 2020 bolo materiálové zhodnocovanie (recyklácia) najčastejším spôsobom nakladania s nebezpečným odpadom v roku 2016, kedy toto nakladanie predstavovalo 34,6 %. V roku 2018 to bolo už len 24,1 %. Podiel skládkovania nebezpečných odpadov klesol v období rokov 2010 – 2020 z 35 % na 12,8 %. Od roku 2016 je zaznamenaný výrazný nárast činností vykazovaných ako „iné nakladanie“ – v roku 2020 tento spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi predstavoval vyše 38 %. Toto je pravdepodobne spôsobené zmenou legislatívy v roku 2016, kedy boli zavedené nové kódy nakladania s odpadmi, čo malo za následok zhoršenie vysledovateľnosti tokov odpadov.  
 
Graf. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v SR 
Graf 102: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v SR (%)

Zdroj: MŽP, SOH

 

Komunálny odpad

V roku 2020 vzniklo v SR 2 434 039 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 446 kg KO na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje nárast o 11 kg KO na obyvateľa. Produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 vzrástla o 56,2 %. Medziročne došlo k nárastu komunálneho odpadu o 2,7 %. Tento nárast je však čiastočne spôsobený nárastom miery triedeného zberu komunálnych odpadov. Množstvo zmesového odpadu medziročne kleslo z 1 166 419 ton na 1 144 886 ton - jedná sa tak o pokles o 1,8 %.


Graf. Vývoj v množstve komunálnych odpadov na obyvateľa
  
 
 
V celoeurópskom porovnaní patrí SR medzi krajiny s nižšou produkciou KO, ako je priemer v EÚ.
 
Graf. Medzinárodné porovnanie vzniku komunálneho odpadu (2019)
 
 
Podiel skládkovaných komunálnych odpadov (vrátane drobných stavebných odpadov) bol na celkovom nakladaní 48,4 %, čo predstavuje medziročný pokles o 2,2 percentuálneho bodu. Cieľom v oblasti komunálneho odpadu je znížiť mieru jeho skládkovania na 10 % z celkového množstva komunálneho odpadu do roku 2035 (v Envirostratégií 2030 je v tejto oblasti stanovený cieľ 25 %).
 
Recyklácia komunálnych odpadov (vrátane drobných stavebných odpadov) dosiahla v roku 2020 úroveň 43,7 %. Po odpočítaní drobných stavebných odpadov bola miera recyklácie KO 42,2 %. Cieľ recyklácie (50 %) sa v roku 2020 nepodarilo naplniť. Pre nasledujúce roky sú stanovené ciele na zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 %. Cieľ zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % do roku 2030 je stanovený aj v Envirostratégií 2030.  


Graf. Vývoj miery recyklácie komunálneho odpadu

Graf. Vývoj miery skládkovania komunálneho odpadu

Graf. Vývoj množstva komunálneho odpadu podľa spôsobu nakladania


V súčasnosti platí v SR povinnosť pre obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre triedený zber „klasických zložiek“ KO, t. j. papier a lepenka, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Triedený zber KO je hodnotený ako nedostatočnýZ dlhodobého sledovania triedeného zberu KO možno pozorovať stúpajúci trend množstva vytriedených zložiek KO, z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu však bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť. Medziročne bol zaznamenaný nárast miery triedeného zberu komunálnych odpadov (z 37 % v roku 2019 na 40,5 % v roku 2020). Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov stanovený v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 (dosiahnuť 60 % v roku 2020) sa nepodarilo naplniť.

 
 
Graf. Vývoj triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov
 
 
Podobne, ako pri ostatných triedených zložkách KO, bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.


Tabuľka: Vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad (bez papiera a lepenky) (2020) (t)
Kód odpadu Odpad Množstvo BRKO
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 2 579
20 01 25 Jedlé oleje a tuky 530
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (20 01 37 - drevo obsahujúce nebezpečné látky) 30 781
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 298 349
20 03 02 Odpad z trhovísk 355
Zdroj: ŠÚ SR

 

Elektroodpady

Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadu. Z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu, ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch.


Graf. Vývoj v zozbieranom množstve elektroodpadov z domácností


V roku 2020 bolo z domácností zozbieraných 43 035 ton elektroodpadov, čo predstavuje cca. 8 kg/obyv.. Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov.

 

Tabuľka: Plnenie miery zhodnocovania a recyklačnej efektivity elekroodpadov (2020)
Kategória Zhodnotenie (t) Miera zhodnotenia (%) Cieľ (%) Recyklácia a príprava na opätovné použitie (t) Z toho príprava na opätovné použitie (t) Miera recyklácie (%) Cieľ (%)
1 Zariadenia na tepelnú výmenu 7 698 92,58 85 7 696 0 92,56 80
2 Obrazovky, monitory 4 234 95,25 80 4 190 0 94,25 70
3 Svetelné zdroje 384 94,08 - 379 147 92,94 80
3a Svetelné zdroje s obsahom ortuti 267 98,68 - 266 144 98,2 80
4 Veľké zariadenia 18 640 92,64 85 18 466 329 91,77 80
4c Fotovoltické panely 38 91,26 85 38 0 91,26 80
5 Malé zariadenia 9 253 93,3 75 9 205 242 92,81 55
6 Malé IT a telekomunikačné zariadenia 3 036 94,69 75 3 000 0 93,56 55
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Staré vozidlá

V roku 2020 bolo na území SR spracovaných 53 355 kusov starých vozidiel, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2019 nárast o 1,2 %.

 

Tabuľka: Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácia, počet spracovaných starých vozidiel a celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (2020)
Opätovné použitie (t) Celková recyklácia (t) Celkové zhodnocovanie (t) Celkové  opätovné použitie a recyklácia Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a recykláciu starých vozidiel* Celkové  opätovné použitie a zhodnocovanie Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel*
1 105,53 51 356,08 52 144,10 95,64 % (52 461,61 t) 85 % 97,08 % (53 249,62 t) 95 %
Počet kusov spracovaných starých vozidiel (ks) 53 355
Celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (t) 54 852,69
* Limity činností k priemernej hmotnosti jedného vozidla sú od roku 2015 platné pre všetky vozidlá
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2020 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 87,2 %, energeticky ich bolo zhodnotených 8,7 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. (Pozn.: okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm). Cieľom pre odpadové pneumatiky bolo do roku 2020 dosiahnuť 80 % mieru materiálového zhodnocovania a 15 % mieru energetického zhodnocovania, čo sa podarilo naplniť.

 

Obaly a odpady z obalov

Celkové množstvo odpadov z obalov narastá. Miera recyklácie narástla zo 45,21 % v roku 2005 na 67,55 % v roku 2019, čím sa plní cieľ recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov do roku 2025. V prípade konkrétnych materiálov sú minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 u väčšiny z nich plnené už v súčasnosti.


Tabuľka: Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov (2019)
Materiál Množstvo Recyklácia Minimálny cieľ recyklácie do roku 2025 Zhodnocovanie
(t) (%) (%) (%)
Sklo 92 151,75 69,69 70 69,69
Plasty 134 659,17 52,81 50 59,71
Papier 238 467,55 77,70 75 77,91
Kovy 40 506,94 72,43 70 - železné kovy, 50 - hliník 72,43
Drevo  64 639,01 55,74 25 57,78
Iné 981,26 0,11 - 0,11
Spolu 571 405,69 67,55   69,65
 Zdroj: MŽP SR, SOH


Graf. Vývoj vzniku odpadov z obalov
                 

 

Použité batérie a akumulátory                        

V roku 2020 bolo vyzbieraných 921,8 tony použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje zberový podiel 45,4 %.


Tabuľka: Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov (2020)
  Vyzbierané množstvo (t) Zberový podiel (%)
Použité prenosné batérie a akumulátory 921,8 45,4
Zdroj: MŽP SR, SOH
 
 
Tabuľka. Recyklačná účinnosť pre použité batérie a akumulátory 
Druh 2012
(%)
2013
(%)
2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
2019
(%)
2020
(%)
Cieľ 
(%)
Olovené 97 93 87 92 90,5 90,51 91,4 91,2 91,3 90
Ni-Cd 97 83 76 80 80,9 78,98 77,18 77,58 75,65 75
Ostatné 97 89 64 61 65,3 67,38 66 68,3 66,8 60
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Cezhraničná preprava odpadov - dovoz, vývoz a tranzit odpadov

V roku 2020 vydalo MŽP SR 153 rozhodnutí na cezhraničnú prepravu odpadov, ktoré povoľovali cezhraničný pohyb odpadov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1013/2006/ES o preprave odpadu.

 
Tabuľka: Cezhraničná preprava odpadov - prehľad podľa druhu prepravy (2020)
Druh prepravy Počet
Dovoz 88
Vývoz 36
Tranzit/tiché súhlasy 29
Spolu 153
Zdroj: MŽP SR, SOH


Tabuľka: Celkové množstvá odpadov povolených na cezhraničný pohyb odpadov na základe povolení vydaných v roku 2020 v členení podľa jednotlivých krajín (t)
Krajina Dovoz (t) Vývoz (t)
Belgicko 23 000 4 500
Bulharsko   6 000
Česká republika 2 720 4 513
Holandsko   144
Maďarsko 29 460 1 500
Nemecko 44 080 2 440
Poľsko   22 500
Rakúsko 293 495 11 020
Rumunsko   4 000
Slovinsko 74 583  
Švajčiarsko 25 000  
Taliansko 210 000  
Celkom 702 302 56 617
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Environmentálna kriminalita – neoprávnené nakladanie s odpadom

Za oblasť neoprávneného nakladania s odpadom bolo v roku 2020 zistených zložkami kriminálnej polície v rámci environmentálnej trestnej činnosti 385 prípadov s objasnenosťou 51 prípadov (13,3 %). Zároveň sa v roku 2020 dodatočne objasnilo ďalších 45 trestných činnov zistených v predchádzajúcom období (pred rokom 2020). Objasnenosť prípadov v porovnaní s rokom 2019 narástla o 5 percentuálnych bodov a v porovnaní s rokom 2017 narástla o vyše 6 percentuálnych bodov.

 


Graf. Objasnené a zistené trestné činy v oblasti neoprávneného nakladania s odpadom

 

 

Zelené verejné obstarávanie

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje uplatniť environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní vo všetkých štádiách verejného obstarávania, a to v rámci:
a) podmienok účasti,
b) technických požiadaviek pri opise predmetu zákazky,
c) kritérií na vyhodnotenie ponúk a
d) pri osobitných podmienkach na plnenie zmluvy.

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) predstavuje osobitnú formu verejného obstarávania, v rámci ktorej verejné orgány integrujú environmentálne požiadavky do postupov verejného obstarávania za účelom nadobudnutia tovarov, služieb alebo stavebných prác so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v rámci celého životného cyklu.  

V podmienkach SR je GPP považované za dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky, uplatňovaním ktorého možno dosiahnuť súčasne efektívne využívanie finančných zdrojov, ochranu ŽP, zdravia a tiež  podporu obehového hospodárstva. V roku 2016 bol uznesením vlády SR č. 590 schválený v poradí tretí Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 (NAP GPP III). Strategickým cieľom NAP GPP III je do roku 2020 dosiahnuť 50 % podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Podľa Envirostratégie 2030 by mal tento podiel v roku 2030 dosiahnuť až 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania.

Sledovanie pokroku/vývoja GPP sa vykonáva každoročným monitorovaním, ktorým sa hodnotí úroveň uplatňovania GPP v SR na základe dvoch kvantitatívnych indikátorov, a to:
  • Indikátor 1: percentuálny podiel GPP z celkového verejného obstarávania vo väzbe na počet zákaziek za kalendárny rok;
  • Indikátor 2: percentuálny podiel GPP z celkového verejného obstarávania vo väzbe na hodnotu zákaziek (v eurách bez DPH) za kalendárny rok.

Za rok 2020 sa v rámci monitorovania úrovne uplatňovania GPP v SR sledovali celkové počty a hodnoty nadlimitných, podlimitných a zákaziek s nízkou hodnotou v členení na tovary, služby a stavebné práce. Oslovených bolo 4 270 verejných inštitúcií (orgány štátnej správy a im podriadené organizácie, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie, mestá a obce), z ktorých sa do dotazníkového prieskumu zapojilo 827 subjektov (19 %). V roku 2020 bola v rámci Indikátora 1 dosiahnutá úroveň 14,74 % a indikátora 2 11,45 %.

 
Graf. Hodnoty indikátora 1 úrovne uplatňovania GPP v SR v rámci rokov 2018 – 2020 v členení na orgány štátnej správy a im podriadené organizácie a na samosprávne kraje, mestá, obce a nimi zriadené organizácieGraf. Hodnoty indikátora 2 úrovne uplatňovania GPP v SR v rámci rokov 2018 – 2020 v členení na orgány štátnej správy a im podriadené organizácie a na samosprávne kraje, mestá, obce a nimi zriadené organizácie


Na základe vyhodnotenia uplatňovania GPP sa cieľ stanovený v NAP GPP III nepodarilo dosiahnuť. 

Úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania v SR za rok 2020 sa hodnotila najmä v rámci obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác spadajúcich do 20 produktových skupín, pre ktoré Európska komisia vytvorila a pravidelne aktualizuje tzv. environmentálne charakteristiky, ktoré je možné priamo využiť v súťažných podkladoch verejného obstarávania.


Graf: Percentuálne vyjadrenie počtu zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2020 v nadväznosti na indikátor 1

Graf 114: Percentuálne vyjadrenie počtu zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2020 v nadväznosti na Indikátor 1
Zdroj: SAŽP


Graf. Percentuálne vyjadrenie hodnoty zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2020 v nadväznosti na indikátor 2

Graf 115: Percentuálne vyjadrenie hodnoty zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2020 v nadväznosti na Indikátor 2
Zdroj: SAŽP

 

Environmentálne označovanie produktov

Environmentálne označovanie produktov sa v SR realizuje od roku 1997, kedy bol vyhlásený Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (NPEHOV). Prostredníctvom národnej schémy environmentálneho označovania MŽP SR udeľuje výrobkom a službám, ktoré splnili prísne environmentálne kritériá, národnú environmentálnu značku Environmentálne vhodný produkt (EVP). Od roku 2002 upravuje podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej značky zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. Národné environmentálne kritériá pre určené skupiny produktov sú vydávané ako osobitné podmienky formou oznámení MŽP SR a uverejňované vo Vestníkoch MŽP SR. Celkovo od roku 1997 boli vytvorené národné environmentálne kritériá na 40 skupín produktov. V roku 2020 boli platné osobitné podmienky pre 13 skupín produktov.

V SR bolo od roku 1997 posúdených a ocenených značkou Environmentálne vhodný produkt 269 produktov. Po náraste v roku 2019 došlo v roku 2020 k opačnému trendu, k poklesu produktov so značkou EVP na 44.
 
 
Tabuľka: Prehľad celkového počtu produktov s právom používať  národnú  environmentálnu značku Environmentálne vhodný produkt (EVP) v jednotlivých rokoch
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet produktov 148 147 146 117 130 105 105 49 43 43 60 44
Pozn.: Stav k 31.12.2020
Zdroj: SAŽP
 
Tabuľka: Produkty, ktoré mali právo používať značku „Environmentálne vhodný produkt (EVP)“ v roku 2020
Držiteľ značky/Názov produktu
Johan ENVIRO s. r. o. Bratislava
Univerzálne sorpčné materiály z netkanej textílie: E1000, E1000 EKO BG, E348U, E348U EKO,  E1500, E1500 EKO BG, E1500S, E1500S EKO BG, EM36, EM36 EKO, GL 150, GL 150 EKO
Hydrofóbne sorpčné materiály z netkanej textílie: E150M, E150M EKO, E150SM, E150SM EKO, E100M, E100M EKO,  E810,  E810 EKO, E10P, E10P EKO, E348P, E348P EKO, E25,  E25 EKO,  Spagettex, Spagettex EKO
CRH (Slovensko), a. s. Rohožník (závod Turňa nad Bodvou)
Cementy: CEM I 52,5 R, CEM I 42,5 R, CEM II/A-S 42,5 R,  CEM II/A-S 42,5 N,  CEM II/B-S 42,5 N, CEM III/A 32,5 R , CEM III/B 32,5 N - LH/SR , CEM III/A 32,5 N, EXTRACEM, MULTICEM+ PLUS, FLEXICEM
Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o. Senica
Gabióny, Reno Matrace, Terramesh systém, Green Terramesh, Terramesh Mineral
Zdroj: SAŽP
 
 
Vstupom SR do EÚ vznikla v roku 2004 pre žiadateľov možnosť získať na produkty európsku environmentálnu značku - Environmentálnu značku EÚ („EU Ecolabel“). V rámci Európy bolo ocenených Environmentálnou značkou Európskej únie 75 795 produktov v 24 rôznych skupinách produktov (stav k 31.12.2020).
 
Klesajúci trend v počte produktov s právom používať Environmentálnu značku EÚ v SR pokračuje aj v roku 2020, kedy celkový počet produktov klesol na 5.

 
Tabuľka: Prehľad celkového počtu produktov s právom používať európsku environmentálnu značku Environmentálna značka EÚ v jednotlivých rokoch
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet produktov 1 5 5 3 3 9 9 131 129 8 8 6 5
Pozn.: Stav k 31.12.2020
Zdroj: SAŽP

 
Tabuľka: Produkty, ktoré mali právo používať značku Environmentálna značka EÚ (produkty posúdené a ocenené v SR) v roku 2020 
Držiteľ značky/ Názov produktu
SLOVENSKÁ GRAFIA, a. s. Bratislava
Výrobky z potlačeného papiera:
1. Reklamné materiály a spravodajské letáky
2. Periodiká
3. Katalógy
4. Letáky
5. Brožúry 

Zdroj: SAŽP
 

 

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Zavedením schémy EMAS organizácie deklarujú súlad s právnymi predpismi v životnom prostredí, miestnu zodpovednosť, aktívne zapojenie zamestnancov, spoľahlivosť a dôveryhodnosť uverejnených informácií o životnom prostredí.
 
Podmienky pre účasť organizácií v EMAS stanovuje nariadenie EP a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a nariadenia č. 1505/2017 a č. 2026/2018, ktoré revidujú prílohy I - IV nariadenia č. 1221/2009. Na národnej úrovni stanovuje podmienky v schéme EMAS zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
K 31. decembru 2020 bolo v národnom registri EMAS zapísaných 29 organizácií s 87 miestami a 2 organizácie pod združenou registráciou EÚ s 3 miestami v SR. 


Graf: Vývoj registrácie v schéme EMAS: Počet registrovaných organizácií a ich miest v schéme EMAS (stav k 31.12.2020)
 
 
Tabuľka: Zoznam spoločností a ich sektorové pôsobenie pod registráciou EMAS k 31.12.2020 
Držiteľ značky Kód Činnosť
SEWA, a. s.,
 
SK-000006
 
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
ŽOS-EKO, s. r. o.,
 
SK-000010
 
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
EUROVIA SK, a. s.,
 
SK-000012
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
PROSPECT, spol. s r. o.,
 
SK-000013 
 
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
STRABAG, s. r. o.,
 

SK-000014
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
Váhostav – SK, a. s.,
 
SK-000015
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
PORR, s. r. o.,
 
SK-000016
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
Skanska SK, a. s.,
 

SK-000017
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
CED Consulting, s. r. o.,
 
SK-000018
 
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
AVA – stav, s. r. o.
 

SK-000019
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
Ferrmont, a. s.
 
SK-000020
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
 
Adifex, a. s.
 
SK-000021
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
Doprastav, a. s.
 
SK-000022
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE
ARPROG, a. s. Poprad
 
SK-000023
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
EKOFORM, spol. s. r. o.
 

SK-000024
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
ESP Consult, s. r. o.
 
SK-000025
 
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
 
 
 
IRBIS Slovakia, s. r. o.

 

 
SK-000026
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
SEKCIA N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
 
Chemkostav, a. s.
 
SK-000027
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
COLAS Slovakia, a. s.
 
SK-000028
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
BETPRES, s. r. o.
 
SK-000029
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
AQUAMONT, s. r. o.
 
SK-000030
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
Ing. Marián Sahul STAVEKO
 
SK-000031
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s.
 
SK-000032
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE
DAG SLOVAKIA, a. s.
 
SK-000033 SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SOAR SK, a. s.
 
SK-000034
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
HAKOM, s. r. o.
 
SK-000035
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.
 
SK-000036
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
DYNAMIK CONSTRUCTION, s. r. o.
 
SK-000037 SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
3 Energy, s. r. o.
 
SK-000038 SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
Združená registrácia v rámci EÚ
Schaeffler Kysuce,  s. r. o.,
Schaeffler Skalica, s. r. o.,

 
DE-158-00016
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Wiegel Sereď žiarové zinkovanie, s. r. o.
 
DE-158-00127
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Zdroj: SAŽP
 
Aktuálny register organizácií registrovaných v EMAS so sídlom v SR je uvedený na: http://www.emas.sk/register-emas-v-sr
 
 
Rozvíjanie dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky (GPP, environmentálne označovanie, EMAS) a rozvoj udržateľnejších produktov a výrobných procesov si vyžaduje v súčasnosti zvýšenú pozornosť a najmä ich podporu. Ich výhodu možno vidieť v plnení osobitných cieľov a úloh v oblasti životného prostredia (napr. energetická účinnosť, zachovanie prírodných zdrojov, znižovanie emisií CO2), v zlepšovaní sociálnych a zdravotných podmienok života (napr. zvyšovanie kvality života, ochrana zdravia), v úspore nákladov, v posilnení dôvery občanov, podnikov a spoločnosti smerom k verejnej správe, taktiež v presadzovaní inovácií a podpore vývoja konkurencieschopných environmentálnych tovarov a služieb a v rozšírení trhu o takéto produkty.
 
Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: