Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2019

Zelené hospodárstvo

Smerom k obehovému hospodárstvu


 

Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Aký je vývoj v produktivite zdrojov?

Produktivita zdrojov v hospodárstve SR v roku 2018 dosiahla hodnotu 1,15 eur/kg. Oproti roku 2005 sa zvýšila o 60,8 %, ale aj napriek tomuto rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v EÚ.

 
Dochádza k znižovaniu produkcie odpadov?

Z dlhodobejšieho hľadiska (porovnanie rokov 2005 – 2019) došlo k nárastu množstva vyprodukovaných odpadov napriek tomu, že v roku 2019 došlo oproti roku 2018 k  nepatrnému poklesu ich množstva o 0,5 %.

Pokračoval  trend dlhodobého i medziročného nárastu množstva komunálnych odpadov (KO). V roku 2019 vzniklo v SR takmer 434 kg KO na obyvateľa, v porovnaní s krajinami EÚ je produkcia KO na obyvateľa pod priemernou úrovňou.


Klesá podiel odpadov zneškodňovaných skládkovaním?

Dlhodobo pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom nakladaní s odpadmi (23,1 % u odpadov celkom a 50,6 % u komunálnych odpadov).


Plní SR ciele vyplývajúce z predpisov EÚ, resp. národné ciele?

Cieľ zvýšiť recykláciu KO odpadov na 50 % do roku 2020 (pre ďalšie roky sú stanovené este prísnejšie ciele) sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarí naplniť aj napriek pokračujúcemu rastu miery recyklácie.  Rovnako v prípade cieľa množstva KO ukladaného na skládku (do roku 2035 skládkovať 25 % KO alebo menej), je jeho splnenie ohrozené. Ako neuspokojivú možno hodnotiť aj oblasť triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V roku 2019 bolo zozbieraných 6,6 kg/obyvateľa odpadov z elektrických a elektronických zariadení. SR splnila v roku 2019 cieľ zberu elektroodpadov. SR splnila v roku 2019 limity miery zhodnocovania a miery recyklácie jednotlivých kategórií elektroodpadov.

Podiel opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie  starých vozidiel SR dosiahla a splnila tak predpísaný limit. Miera opätovného použitia a zhodnocovania starých vozidiel bola dosiahnutá v roku 2019 na úrovni 97,1 %.

Napriek nárastu celkového množstva odpadov z obalov, miera ich recyklácie narástla a darí sa plniť cieľ. V prípade konkrétnych materiálov odpadov z obalov sú minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 u väčšiny z nich plnené už v súčasnosti.

V roku 2019 bolo vyzbieraných 890,7 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje 52,61 % podiel zberu. SR tak limit stanovený príslušnou smernicou ES splnila.

 

Materiálová náročnosť hospodárstva

 

Materiálové toky

Účet materiálových tokov kvantifikuje celkové nároky ekonomického systému na materiály. V rámci tohto účtu sa sleduje výmena materiálových tokov medzi národným hospodárstvom a životným prostredím – ťažba materiálov na vstupnej strane a odpadové toky, emisie na výstupnej strane a tokov medzi národným hospodárstvom a inými hospodárstvami – zahraničný obchod (dovoz a vývoz).

Domáca ťažba (nerastné suroviny a biomasa) plus dovoz predstavuje priamy materiálový vstup do hospodárstva. Celkové množstvo materiálov, ktoré sú priamo použité v rámci národného hospodárstva sleduje domáca materiálová spotreba, ktorá sa vypočíta ako priamy materiálový vstup mínus vývoz.

Pre SR domáca ťažba predstavovala v roku 2018 11,5 ton na obyvateľa, pričom priemerná hodnota v rámci EÚ bola 11,3 ton na obyvateľa. Dovoz tovarov predstavoval 8,7 ton na obyvateľa. Priamy materiálový vstup (DMI) bol teda v SR v roku 2018 20,2 ton na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 14,8 tony na obyvateľa). Domáca materiálová spotreba (DMC) predstavovala 13,5 ton na obyvateľa, čo zodpovedá priemeru na obyvateľa EÚ v roku 2018.


Graf. Množstvo dostupných materiálov a ich využitie (2018)

Zdroj: Eurostat


DMC v SR v roku 2018 dosiahla hodnotu 73 512 tis. t a z najväčšej časti (50,8 %) ju tvorili nekovové nerastné suroviny, nasledovala biomasa s 25,7 %, energetické suroviny (18,2 %) a kovové nerasty (5,3 %).  V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 5,7 % a oproti roku 2005 poklesla o cca 2 %.


Graf. Vývoj domácej materiálovej spotreby podľa skupín materiálov


 

Produktivita zdrojov

V roku 2018 produktivita zdrojov (HDP/DMC) v hospodárstve  SR predstavovala 1,15 eur/kg. Oproti roku 2005, keď jej hodnota bola  0,72 eur/kg sa zvýšila o 60,8 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala pokles o 1,7 %. Ale aj napriek tomuto rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v krajinách EÚ, ktorá v roku 2018 dosiahla hodnotu 2,1 eur/kg.


Graf. Vývoj produktivity zdrojov


Graf. Medzinárodné porovnanie produktivity zdrojov (2018)

 

Odpady

 

Vznik a nakladanie s odpadmi

Celkový vznik a nakladanie s odpadmi

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií v súlade s požiadavkami rámcovej smernice 2008/98/ES o odpade. Veľkou výzvou odpadového hospodárstva v SR je zastaviť nárast vzniku odpadov a hlavne znížiť vysoký podiel skládkovania odpadov.

V SR  vzniklo v roku 2019 spolu 12 407 669 ton odpadovV porovnaní s rokom 2018 predstavuje medziročný pokles celkového vzniku odpadov v roku 2019 0,5 %. K poklesu došlo v kategóriách ostatný aj nebezpečný odpad.

 
Tabuľka.  Bilancia vzniku odpadov (2019) (tis.t)
Kategória odpadu Množstvo
Nebezpečný odpad (NO) 373
Ostatný odpad (O) 9 665
Komunálny odpad (KO) 2 370
Spolu 12 408
Zdroj: MŽP SR 
Pozn.: v KO sú zastúpené obe kategórie odpadu (O aj NO), jeho vyčlenenie je potrebné z dôvodu osobitného charakteru odpadu a režimu, ktorý sa na KO  vzťahuje.

 
Graf. Vývoj vzniku odpadov


V produkcii odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE je najväčším producentom odpadov priemyselná výroba (hlavne ostatný odpad), ktorá sa na celkovej produkcii odpadov podieľa 29,1 %, za ňou nasleduje stavebníctvo 15,4 % podielom.  

                                                                                                                         
Graf. Vznik odpadov podľa NACE (2019)


Dominantnou činnosťou zhodnotenia je s 28,8 % podielom z celkového množstva vzniknutých odpadov materiálové zhodnotenie. Aj naďalej ostáva problémom  vysoký podiel skládkovania odpadov, až 23,1 % z celkového množstva vzniknutých odpadov. 


Tabuľka.  Nakladanie s odpadmi vrátane KO (2019) (t)
Spôsob nakladania
Skládkovanie 2 864 966
Spálenie bez energetického využitia 96 035
Iné zneškodnenie 354 825
Spálenie s energetickým využitím 442 776
Materiálové zhodnotenie (recyklácia) 3 570 770
Iné zhodnotenie 901 962
Iné nakladanie 4 176 335
Spolu 12 407 669
Zdroj: MŽP SR

 

Komunálny odpad

V roku 2019 vzniklo v SR  2 369 725 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 434 kg KO na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2018 to predstavuje nárast o 7 kg KO na obyvateľa. Produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 vzrástla o 52,1 %. Medziročne došlo k nárastu komunálneho odpadu o 1,9 %.


Graf. Vývoj v množstve komunálnych odpadov na obyvateľa
   
 

V celoeurópskom porovnaní patrí SR medzi krajiny s nižšou produkciou KO.


Graf. Medzinárodné porovnanie vzniku komunálneho odpadu (2017)


 
Dominantnou činnosťou nakladania s KO bolo skládkovanie odpadov. Podiel skládkovaných komunálnych odpadov na celkovom nakladaní bol 50,6 %, čo predstavuje medziročný pokles o 3,2 %.  Recyklácia komunálnych odpadov dosiahla v roku 2019 úroveň 40,3 %.

Cieľom Envirostratégie 2030 je do roku 2030 zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 znížiť mieru jeho skládkovania na menej ako 25 %.


Graf. Vývoj miery recyklácie komunálneho odpadu


Graf. Vývoj miery skládkovania komunálneho odpadu


Graf. Vývoj množstva komunálneho odpadu podľa spôsobu nakladania 

V súčasnosti platí v SR povinnosť pre obec zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre triedený zber „klasických zložiek“ KO, t. j. papier a lepenka, sklo, plasty a kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Triedený zber KO je hodnotený ako nedostatočný a v zmysle požiadaviek rámcovej smernice o odpade v súvislosti s cieľom dosiahnuť úroveň recyklácie KO 50 % je potrebné účinnosť zberu zvýšiť, pričom  je potrebné zabezpečiť aj zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlého oleja a tukov, dreva, elektroodpadu použitých batérií a akumulátorov, textilu a šatstva.
 
Z dlhodobého sledovania triedeného zberu KO možno pozorovať mierne stúpajúci trend množstva vytriedených zložiek KO, z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu však bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť.

 
Graf. Vývoj triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov


 
Podobne ako pri ostatných triedených zložkách KO, bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.


Tabuľka. Vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad (okrem papiera a lepenky) (2019) (t)
Kód odpadu Odpad Množstvo BRKO
200108 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 4 156
200125 Jedlé oleje a tuky 425
200138 Drevo iné ako uvedené v 200137 20 097
200201 Biologicky rozložiteľný odpad 247 673
200302 Odpad z trhovísk 985
Zdroj: MŽP SR


Elektroodpady

Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadu. Z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch.


Graf. Vývoj v zozbieranom množstve elektroodpadov z domácnostíV roku 2019 bolo z domácností zozbieraných 36 230,987 ton elektroodpadov, čo predstavuje 6,6 kg/obyv. Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov okrem odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti.


Tabuľka. Plnenie miery zhodnocovania a recyklačnej efektivity elekroodpadov (2019)
Kategória Zhodnotenie (t) Miera zhodnotenia (%) Cieľ (%) Recyklácia a príprava na opätovné použitie (t) Z toho príprava na opätovné použitie (t) Miera recyklácie (%) Cieľ (%)
1 Zariadenia na tepelnú výmenu 5 491,244 90,23 85 5 450,774 0 89,57 80
2 Obrazovky, monitory 4 465,153 95,28 80 4 422,487 0 94,37 70
3 Svetelné zdroje 383,291 89,5 - 380,271 192,81 88,79 80
3a Svetelné zdroje s obsahom ortuti 243,783 72,88 - 243,754 133,806 72,87 80
4 Veľké zariadenia 14 766,221 91,24 85 14 693,611 144,619 90,79 80
4c Fotovoltické panely 24,622 88,57 85 24,622 0 88,57 80
5 Malé zariadenia 7 818,52 91,8 75 7 750,801 400,315 91 55
6 Malé IT a telekomunikačné zariadenia 2 686,677 92,55 75 2 676,718 0 92,21 55
Zdroj: MŽP SR

 

Staré vozidlá

V roku 2019 bolo na území SR spracovaných 52 722 kusov starých vozidiel, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 nárast o 34 %.


Tabuľka. Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácia, počet spracovaných starých vozidiel a celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (2019)
Opätovné použitie (t) Celková recyklácia (t) Celkové zhodnocovanie (t) Celkové  opätovné použitie a recyklácia Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel  a recykláciu starých vozidiel* Celkové  opätovné použitie a zhodnocovanie Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel*
955,55 49 200,52 50 067,36 95,5 % (50 156,075 t) 85 % 97,1 % (51 022,913 t) 95 %
Počet kusov spracovaných starých vozidiel (ks) 52 722
Celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (t) 52 541,50
Zdroj: MŽP SR
* Limity činností k priemernej hmotnosti jedného vozidla sú od roku 2015 platné pre všetky vozidlá

 

Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2019 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 87,4 %, energeticky ich bolo zhodnotených 5,5 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2019 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 87,4 %, energeticky ich bolo zhodnotených 5,5 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané (Pozn.: okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm). Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úrovni 80 % s 15 % energetickým zhodnocovaním, čo sa v roku 2019 podarilo naplniť.
 

Obaly a odpady z obalov

Celkové množstvo odpadov z obalov narastá.  Miera recyklácie narástla zo 45,21 % v roku 2005 na 66,60 % v roku 2018, čím sa plní cieľ recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov do roku 2025. V prípade konkrétnych materiálov sú minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 u väčšiny z nich plnené už v súčasnosti.


Tabuľka. Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov (2018)
Materiál Množstvo Recyklácia Minimálny cieľ recyklácie do roku 2025 Zhodnocovanie
(t) (%) (%) (%)
Sklo 63 763,19 68,60 70 68,65
Plasty 79 232,50 51,41 50 60,06
Papier 177 943,54 76,73 75 77,04
Kovy 28 434,16 75,44 70 - železné kovy, 50  - hliník 75,72
Drevo  34 960,35 53,37 25 55,75
Iné 396,81 23,82 - 65,22
Spolu 384 730,55 66,60   69,12
 Zdroj: MŽP SR


Graf. Vývoj vzniku odpadov z obalov
                 


Použité batérie a akumulátory                        

V roku 2019 bolo vyzbieraných 890,7 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje zberový podiel 52,61 %.


Tabuľka. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov (2019)
  Vyzbierané množstvo (t) Zberový podiel (%)
Použité prenosné batérie a akumulátory 890,7 52,61
Zdroj: MŽP SR
 

Tabuľka. Recyklačná účinnosť pre použité batérie a akumulátory 
Druh 2011
(%)
2012
(%)
2013
(%)
2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
2019
(%)
Cieľ 
(%)
Olovené 96 97 93 87 92 90,5 90,51 91,4 91,2 90
Ni-Cd 84 97 83 76 80 80,9 78,98 77,18 77,58 75
Ostatné 98 97 89 64 61 65,3 67,38 66 68,3 60
Zdroj: MŽP SR

 

Cezhraničná preprava odpadov - dovoz, vývoz a tranzit odpadov

V roku 2019 vydalo MŽP SR celkom 152 rozhodnutí na cezhraničnú prepravu odpadov, ktoré povoľovali cezhraničný pohyb odpadov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1013/2006/ES o preprave odpadu.

 
Tabuľka. Prehľad platnosti a počtu rozhodnutí vydaných v roku 2019
Platnosť do roku Dovoz Spätný dovoz Vývoz Tranzit Celkom
2019 5 1 7 8 21
2020 60   23 36 119
2021 1   4 2 7
2022     2 3 5
Spolu 66 1 36 49 152
Zdroj: MŽP SR


Tabuľka. Celkové množstvá odpadov povolených na cezhraničný pohyb odpadov na základe povolení vydaných v roku 2019 v členení podľa jednotlivých krajín (t)
Krajina Dovoz (t) Spätný dovoz (t) Vývoz (t)
Belgicko 23 000   1 000
Bulharsko     1 800
Česká republika 24 320   15 011
Holandsko     144
Chorvátsko 2 000    
Maďarsko 48 100   200
Nemecko 15 145   2 316
Poľsko     1 000
Rakúsko 287 330   35 900
Rumunsko     3 500
Slovinsko 15 210 39,300  
Taliansko 134 110    
Švajčiarsko 5 000   40
Celkom 554 215 39,300 60 911
Zdroj: MŽP SR

 

Environmentálna kriminalita – neoprávnené nakladanie s odpadom

Za oblasť neoprávneného nakladania s odpadom, bolo v roku 2019 zistených zložkami kriminálnej polície v rámci environmentálnej trestnej činnosti 277 prípadov s objasnenosťou 23 prípadov (8,3 %). Zároveň sa v roku 2019 dodatočne objasnilo ďalších 26 trestných činnov zistených v predchádzajúcom období (pred rokom 2019). Objasnenosť prípadov v porovnaní s rokom 2018 klesla o 2,8 % a v porovnaní s rokom 2017 stúpla o 1,1 %.


Graf. Objasnené a zistené trestné činy v oblasti neoprávneného nakladania s odpadom

 

Zelené verejné obstarávanie

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje uplatniť environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní vo všetkých štádiách verejného obstarávania, a to v rámci:
a) podmienok účasti,
b) technických požiadaviek pri opise predmetu zákazky,
c) kritérií na vyhodnotenie ponúk a
d) pri osobitných podmienkach na plnenie zmluvy.

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) predstavuje osobitnú formu verejného obstarávania, v rámci ktorej verejné orgány integrujú environmentálne požiadavky do postupov verejného obstarávania za účelom nadobudnutia tovarov, služieb alebo stavebných prác so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v rámci celého životného cyklu.  

V podmienkach SR je GPP považované za dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky, uplatňovaním ktorého možno dosiahnuť súčasne efektívne využívanie finančných zdrojov, ochranu ŽP, zdravia a tiež  podporu obehového hospodárstva. V roku 2016 bol uznesením vlády SR č. 590 schválený v poradí tretí Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 (NAP GPP III). Strategickým cieľom NAP GPP III je dosiahnuť do roku 2020  podiel 50 %  zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Podľa Envirostratégie 2030 by mal tento podiel v roku 2030 dosiahnuť až 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania.

Sledovanie pokroku/vývoja GPP sa vykonáva každoročným monitorovaním, ktorým sa hodnotí úroveň uplatňovania GPP v SR na základe dvoch kvantitatívnych indikátorov, a to:
  • Indikátor 1: percentuálny podiel GPP z celkového verejného obstarávania vo väzbe na počet zákaziek (zmlúv, objednávok, nákupov) za kalendárny rok;
  • Indikátor 2: percentuálny podiel GPP z celkového verejného obstarávania vo väzbe na hodnotu uskutočnených zákaziek (zmlúv, objednávok, nákupov) za kalendárny rok.

Za rok 2019 sa v rámci monitorovania úrovne uplatňovania GPP v SR sledovali celkové počty a hodnoty nadlimitných, podlimitných a zákaziek s nízkou hodnotou v členení na tovary, služby a stavebné práce. Oslovených bolo 4 271 verejných inštitúcií (orgány štátnej správy a im podriadené organizácie, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie, mestá a obce), z ktorých sa do dotazníkového prieskumu zapojilo 835 subjektov (20 %). V roku 2019 v rámci Indikátora 1 bola dosiahnutá úroveň 0,31 % a indikátora 2 bola úroveň 10,92 %.

 
Graf. Hodnoty indikátora 1 úrovne uplatňovania GPP v SR v rámci rokov 2017 – 2019 v členení na orgány štátnej správy a im podriadené organizácie a na samosprávne kraje, mestá, obce a nimi zriadené organizácieGraf. Hodnoty indikátora 2 úrovne uplatňovania GPP v SR v rámci rokov 2017 – 2019 v členení na orgány štátnej správy a im podriadené organizácie a na samosprávne kraje, mestá, obce a nimi zriadené organizácie


Na základe vývoja uplatňovania GPP je dôvodné predpokladať, že cieľ stanovený v NAP GPP III sa nepodarí dosiahnuť. 

Úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania v SR za rok 2019 sa hodnotila najmä v rámci obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác spadajúcich do 19 produktových skupín, pre ktoré Európska komisia vytvorila a pravidelne aktualizuje tzv. environmentálne charakteristiky, ktoré je možné priamo využiť v súťažných podkladoch verejného obstarávania.


Graf. Percentuálne vyjadrenie počtu zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2019 v nadväznosti na indikátor 1


Zdroj: SAŽP


Graf. Percentuálne vyjadrenie hodnoty zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2019 v nadväznosti na indikátor 2

Zdroj: SAŽP

 

Environmentálne označovanie produktov

Environmentálne označovanie produktov sa v SR realizuje od roku 1997, kedy bol vyhlásený Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (NPEHOV). Prostredníctvom národnej schémy environmentálneho označovania MŽP SR udeľuje výrobkom a službám, ktoré splnili prísne environmentálne kritériá národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný produkt“ (EVP). Od roku 2002 podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej značky upravuje zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. Národné environmentálne kritériá pre určené skupiny produktov sú vydávané ako osobitné podmienky formou oznámení MŽP SR a uverejňované vo Vestníkoch MŽP SR. Celkovo od roku 1997 boli vytvorené národné environmentálne kritériá na 40 skupín produktov. V roku 2019 boli platné osobitné podmienky pre 16 skupín produktov.

V SR bolo celkovo od roku 1997 posúdených a ocenených značkou „Environmentálne vhodný produkt“ 269 produktov. V roku 2019 dochádza k nárastu, kedy bola udelená národná značka EVP  17 novým produktom.

 
Tabuľka. Prehľad celkového počtu produktov s právom používať  národnú  environmentálnu značku „Environmentálne vhodný produkt (EVP)“ v jednotlivých rokoch
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet produktov 148 147 146 117 130 105 105 49 43 43 60
Zdroj: SAŽP

 
Tabuľka. Produkty, ktoré mali právo používať značku „Environmentálne vhodný produkt (EVP)“ v roku 2019
 
Držiteľ značky/Názov produktu
 
Johan ENVIRO, s. r. o., Bratislava
Univerzálne sorpčné materiály z netkanej textílie: E1000, E1000 EKO BG, E348U, E348U EKO,  E1500, E1500 EKO BG, E1500S, E1500S EKO BG, EM36, EM36 EKO, GL 150, GL 150 EKO
Hydrofóbne sorpčné materiály z netkanej textílie: E150M, E150M EKO, E150SM, E150SM EKO, E100M, E100M EKO,  E810,  E810 EKO, E10P, E10P EKO, E348P, E348P EKO, E25,  E25 EKO,  Spagettex, Spagettex EKO
Považská cementáreň, a. s., Ladce
Cementy: CEM I 42,5 N Chromatmin, CEM I 42,5 N, CEM I 42,5 R, CEM I 52,5 R, CEM II/A-LL 42,5 R, CEM II/B-S 32,5 R Chromatmin, CEM II/B-S 32,5 R, CEM II/B-M (S-L) 32,5 R, CEM II/B-M (S-L) 32,5 R Chromatmin, CEM II/B-S 42,5 N, CEM III/A 32,5 N, CEM III/A 32,5 N Chromatmin, CEM III/B 32,5 N, CEM III/B 32,5 N-SR, CEM II A-S 42,5 R, CEM II A-S 42,5 R Chromatmin*
CRH (Slovensko), a. s., Rohožník (závod Turňa nad Bodvou)
Cementy: CEM I 52,5 R*, CEM I 42,5 R*, CEM II/A-S 42,5 R*,  CEM II/A-S 42,5 N*,  CEM II/B-S 42,5 N*, CEM III/A 32,5 R* , CEM III/B 32,5 N - LH/SR* , CEM III/A 32,5 N*, EXTRACEM*, MULTICEM+ PLUS*, FLEXICEM*
Maccaferri Manufacturing Europe, s. r. o., Senica
Gabióny* , Reno Matrace*, Terramesh systém*, Green Terramesh*
Terramesh Mineral*
Pozn.: * produkty, ktorým bola udelená značka EVP v roku 2019. Ostatným produktom uvedeným v tabuľke bola udelená značka EVP v predchádzajúcich rokoch a platí po dobu troch rokov od dňa uzatvorenia licenčnej zmluvy  medzi držiteľom a MŽP SR.
Zdroj: register EVP

 
Vstupom SR do EÚ v roku 2004 vznikla pre žiadateľov možnosť získať na produkty európsku environmentálnu značku „Environmentálnu značku EÚ“ (EU Ecolabel), ktorá bola do roku 2010 známa pod názvom „Európsky kvet“. V rámci Európy bolo ocenených Environmentálnou značkou Európskej únie 70 692 produktov v 24 rôznych skupinách produktov (stav k marcu 2020).

Klesajúci trend v počte produktov s právom používať Environmentálnu značku EÚ v SR pokračuje aj v roku 2019, kedy celkový počet produktov klesol na 6.

 
Tabuľka. Vývoj počtu produktov s právom používať Environmentálnu značku EÚ
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet produktov 1 5 5 3 3 9 9 131 129 8 8 6
Zdroj: SAŽP

 
Tabuľka. Produkty, ktoré mali právo používať Environmentálnu značku EÚ (produkty posúdené a ocenené v SR) v roku 2019
 
Držiteľ značky/ Názov produktu
 
SHP Harmanec, a. s., Harmanec
Toaletný papier recyklovaný s belosťou od 76 % ISO
SLOVENSKÁ GRAFIA, a. s., Bratislava
Výrobky z potlačeného papiera:
1. Reklamné materiály a spravodajské letáky
2. Periodiká
3. Katalógy
4. Letáky
5. Brožúry
Pozn: Produktom uvedeným v tabuľke bola udelená značka EÚ v predchádzajúcich rokoch a platí určené obdobie (cca 4 a viac rokov), ktoré začína dňom uzatvorenia licenčnej zmluvy  medzi držiteľom a MŽP SR.
Zdroj: Register Ecolabel

 

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Zavedením schémy EMAS organizácie deklarujú súlad s právnymi predpismi v životnom prostredí, miestnu zodpovednosť, aktívne zapojenie zamestnancov, spoľahlivosť a dôveryhodnosť uverejnených informácií o životnom prostredí.

Podmienky pre účasť organizácií v EMAS stanovuje nariadenie EP a Rady (ES) č. 1221/2009 o  dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a auditu a nariadenia č. 1505/2017 a č. 2026/2018, ktoré revidujú prílohy I - IV nariadenia č. 1221/2009. Na národnej úrovni stanovuje podmienky v schéme EMAS zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K 31. decembru 2019 je v národnom registri EMAS zapísaných 10 organizácií  s 47 miestami a 2 organizácie pod združenou registráciou EÚ s 3 miestami v SR.

 
Graf. Vývoj registrácie v schéme EMAS :Počet registrovaných organizácií a ich miest v schéme EMAS

 
Tabuľka. Zoznam spoločností a ich sektorové pôsobenie pod registráciou EMAS k 31.12.2019
 
SEWA, a. s.,
 

 
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
ŽOS-EKO, s. r. o.,
 

 
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
EUROVIA SK, a. s.,
 

 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
PROSPECT, spol. s r. o.,
 

 
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVAMOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
STRABAG, s. r. o.,
 

 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
Váhostav – SK, a. s.,
 

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
PORR, s. r. o.,
 

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
Skanska SK, a. s.,
 

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
CED Consulting, s. r. o.,
 

 
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
AVA – stav, s. r. o.
 

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
Združená registrácia v rámci EÚ
Schaeffler Kysuce,  s. r. o.,
Schaeffler Skalica, s. r. o.,
 

 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Wiegel Sereď žiarové zinkovanie, s. r. o.
 

 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Zdroj: register EMAS

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: