Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2019

Základné informácie o Slovenskej republike


 

Tabuľka. SR vo vybraných číslach (2019)

Vznik samostatnej SR 1.1.1993
 
Charakteristika územia (2019)
Rozloha 49 034 km2
Podiel druhov pozemkov Poľnohospodárska pôda 48,5 %
Lesné pozemky 41,3 %
Vodné plochy   1,9 %
Zastavané plochy   4,9 %
Ostatné plochy   3,4 %
Nadmorská výška 95 m (vyústenie rieky Bodrog)/ 2 655 m (Gerlachovský štít)
Obyvateľstvo (k 31. 12. 2019)
Počet obyvateľov 5 457 873 z toho 48,8 % mužov a 51,2 % žien
Živonarodení 57 054
Zomrelí 53 234
Prirodzený prírastok  3 820
Prírastok sťahovaním  3 632
Celkový prírastok  7 452
Stredná dĺžka života pri narodení muži 73,9
ženy 80,8
Priemerný vek muži 39,5
ženy 42,6
Hustota obyvateľstva 111,2 obyvateľov/km2
Hrubý domáci produkt v bežných cenách 94,17 mld. eur
Miera inflácie 2,8 %
Miera evidovanej  nezamestnanosti 4,92 %

 

Tabuľka. Vyhodnotenie vybraných indexov

Index environmentálnej výkonnosti (EPI), Yale 2019 68,3 % (26. miesto zo 180 hodnotených krajín sveta)
GINI Index, Svetová banka 2018 26,1 %
Index ľudského rozvoja, UNDP 2019 0,857 (36. miesto zo 189 hodnotených krajín sveta)

 
Územie SR je rozdelené do 5 kategórií environmentálnej kvality. Takmer 90 % územia SR patrí medzi regióny, ktoré sú z hľadiska kvality životného prostredia hodnotené v pozitívnom stave.

 

Tabuľka. Diferenciácia územia podľa environmentálnej kvality

Environmentálna kvalita Rozloha (km2) % z plochy SR
1 - regióny s nenarušeným prostredím 24 104 49,2
2 - regióny s mierne narušeným prostredím (vyhovujúce) 19 515 39,8
2 - regióny s narušeným prostredím 447 0,9
2 - regióny so značne narušeným prostredím 640 1,3
3 - regióny so silne narušeným prostredím 4 328 8,8

Zdroj: SAŽP

Mapa . Regióny environmentálnej kvality

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) ako strategický dokument vytyčujúci politiku štátu v oblasti ochrany životného prostredia bol schválený uznesením vlády SR č. 87/2019 dňa 27. 2. 2019. Jeho základnou víziou je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a  udržateľné obehové hospodárstvo využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok a to všetko v súlade s Agendou 2030, prijatou Valným zhromaždením OSN v roku 2015, ktorá zadefinovala celosvetové ciele udržateľného rozvoja.
Dokument je rozdelený do troch základných oblastí, ktorými sú ochrana prírody so zameraním na ochranu vody, lesov a chránených druhov; zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi.


 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: