Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené hodnotenie kvality a starostlivosti)

Prechod na zelené a obehové hospodárstvo (interaktívna verzia)

Odpady a odpadové hospodárstvo (interaktívna verzia)


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Dochádza k znižovaniu produkcie odpadov?
V porovnaní s rokom 2017 predstavuje medziročný nárast vzniku odpadov  v roku 2018 takmer 2 %. V roku 2018 vzniklo v SR 2 325 178 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 427 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. V porovnaní s krajinami EÚ je produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa nízka a je pod priemernou úrovňou EÚ-27.

Produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 vzrástla o 49,2 %.


Klesá podiel odpadov zneškodňovaných skládkovaním?
Dlhodobo pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom nakladaní  s odpadmi (26,8 % u odpadov celkom a 53,8 % u komunálnych odpadov).


Plní SR záväzné limity vyplývajúce pre problematiku odpadov z medzinárodných predpisov?
Hlavné ciele v komunálnej sfére sa zatiaľ nedarí plniť. Na nízkej úrovni je recyklácia komunálnych odpadov a cieľ zvýšiť recykláciu komunálnych odpadov na 50 % do roku 2020 sa nepodarí naplniť. Ako neuspokojivú možno hodnotiť aj oblasť triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V roku 2018 bolo zozbieraných 5,76 kg/obyvateľa odpadov z elektrických a elektronických zariadení. SR splnila v roku 2018 cieľ zberu elektroodpadov, ktorý je určený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch a cieľ stanovený príslušnou smernicou ES bol splnený.

SR splnila v roku 2018 limity miery zhodnocovania a miery recyklácie jednotlivých kategórií elektroodpadov, ktoré sú určené podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch.

Podiel opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie  starých vozidiel v zmysle príslušnej smernice ES SR dosiahla a splnila tak predpísaný limit. Miera opätovného použitia a zhodnocovania starých vozidiel bola dosiahnutá v roku 2018 na úroveň 96,75 %.

Úspešne napreduje aj zhodnocovanie odpadových pneumatík, stanovený cieľ sa v súčasnosti plní.

V roku 2018 bolo vyzbieraných 813,03 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje 57,66 % podiel zberu. SR tak limit stanovený príslušnou smernicou ES splnila.


Zvyšuje sa podiel využitia odpadov z obalov?
Z celkového množstva vzniknutých odpadov z obalov bolo v roku 2017 recykláciou využitých viac ako 65,68 % a zhodnocovaných vrátane materiálového zhodnocovania bolo takmer 68,57 %  z celkového množstva odpadov z obalov. Pre jednotlivé odpady z obalov je miera zhodnotenia a recyklácie rastúca.

 

Vznik a nakladanie s odpadmi

Celkový vznik a nakladanie s odpadmi

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií v súlade s požiadavkami rámcovej smernice 2008/98/ES o odpade. Veľkou výzvou odpadového hospodárstva v SR je zastaviť nárast vzniku odpadov a hlavne znížiť vysoký podiel skládkovania odpadov.
V SR  vzniklo v roku 2018 spolu 12 467 639 ton odpadov. V porovnaní s rokom 2017 predstavuje medziročný nárast celkového vzniku odpadov v roku 2018 takmer 2 %.


Tabuľka. Bilancia vzniku odpadov (2018) (t)
Kategória odpadu Množstvo
Nebezpečný odpad (NO) 439 979
Ostatný odpad (O) 9 702 482
Komunálny odpad* (KO) 2 325 178
Spolu 12 467 639

Pozn.: * v KO sú zastúpené obe kategórie odpadu (O aj NO), jeho vyčlenenie je potrebné z dôvodu osobitného charakteru odpadu a režimu, ktorý sa na KO  vzťahuje.
Zdroj: MŽP SR


Graf. Vývoj vzniku odpadov


V produkcii odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE je najväčším producentom odpadov priemyselná výroba (hlavne ostatný odpad), ktorá sa na celkovej produkcii odpadov podieľa 33,7 %, za ňou nasleduje doprava a skladovanie s 16,7 % podielom.  


Graf. Vznik odpadov podľa NACE (2018)


Dominantnou činnosťou zhodnotenia je s 32 % podielom z celkového množstva vzniknutých odpadov materiálové zhodnotenie. Aj naďalej ostáva problémom  vysoký podiel skládkovania odpadov, až 26,8 % z celkového množstva vzniknutých odpadov. V roku 2018 bolo prevádzkovaných 111 skládok odpadov a 19 spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, z toho 2 na komunálny odpad.


Tabuľka. Nakladanie s odpadmi vrátane KO (2018) (t)

Spôsob nakladania
Skládkovanie 3 344 077
Spálenie bez energetického využitia 40 857
Iné zneškodnenie 321 294
Spálenie s energetickým využitím 569 321
Materiálové zhodnotenie (recyklácia) 3 992 053
Iné zhodnotenie 1 256 000
Iné nakladanie 2 944 038
Spolu 12 467 639
Zdroj: MŽP SR

 

Komunálny odpad

V roku 2018 vzniklo v SR takmer 2 325 178 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 427 kg KO na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2017 to predstavuje nárast o 34 kg KO na obyvateľa.  Najväčšia produkcia KO na obyvateľa bola  dosiahnutá v Trnavskom kraji (555,8 kg/obyv.), čo je priamo úmerné ekonomickej sile regiónu. Najmenšia produkcia KO na obyvateľa bola zaznamenaná v Košickom kraji (328,8 kg/obyv.). Produkcia KO od roku 2005 vzrástla o 49,2 %.


Graf. Vývoj v množstve komunálnych odpadov na obyvateľa


V celoeurópskom porovnaní patrí SR medzi krajiny s nižšou produkciou KO.


Graf. Medzinárodné porovnanie vzniku komunálneho odpadu (2017)


Dominantnou činnosťou nakladania s KO bolo skládkovanie odpadov. Podiel skládkovaných komunálnych odpadov na celkovom nakladaní bol 53,8 %, čo predstavuje medziročný pokles o 7 %.  Recyklácia komunálnych odpadov dosiahla v roku 2018 úroveň 38,1 %.
Cieľom Envirostratégie 2030 je do roku 2030 zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 znížiť mieru jeho skládkovania na menej ako 25 %.


Graf. Vývoj miery recyklácie komunálneho odpadu


Graf. Vývoj miery skládkovania komunálneho odpadu


Graf.  Vývoj množstva komunálneho odpadu podľa spôsobu nakladania

V súčasnosti platí v SR povinnosť pre obec zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre triedený zber „klasických zložiek“ KO, t. j. papier a lepenka, sklo, plasty a kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Triedený zber KO je hodnotený ako nedostatočný a v zmysle požiadaviek rámcovej smernice o odpade v súvislosti s cieľom dosiahnuť úroveň recyklácie KO 50 % je potrebné účinnosť zberu zvýšiť, pričom  je potrebné zabezpečiť aj zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlého oleja a tukov, dreva, elektroodpadu použitých batérií a akumulátorov, textilu a šatstva.

Z dlhodobého sledovania triedeného zberu KO možno pozorovať mierne stúpajúci trend množstva vytriedených zložiek KO, z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu však bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť.


Graf. Vývoj triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov

 
Podobne ako pri ostatných triedených zložkách KO, bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.


Tabuľka. Vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad (okrem papiera a lepenky) (2018) (t)

Kód odpadu Odpad Množstvo BRKO
200108 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 19 345
200125 Jedlé oleje a tuky 334
200138 Drevo iné ako uvedené v 200137 13 382
200201 Biologicky rozložiteľný odpad 199 970
200302 Odpad z trhovísk 578
Zdroj: MŽP SR

 

Elektroodpady

Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadu pre 10 kategórií. Z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch.


Graf. Vývoj v zozbieranom množstve elektroodpadov z domácností


V roku 2018 výrobcovia zabezpečili zber elektroodpadov v celkovom množstve 31 032 631 kg, čo predstavuje 5,76 kg/obyv.. Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli od roku 2005 splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov.


Tabuľka. Plnenie miery zhodnocovania a recyklačnej efektivity elekroodpadov (2018)
 
Elektrozariadenia Zhodnotenie Cieľ Recyklácia a opätovné použitie Cieľ
Kategória (kg) (%) (%) (kg) (%) (%)
1. Veľké domáce spotrebiče 14 161 505 89,94 85 14 108 649 89,60 80
2. Malé domáce spotrebiče 2 215 895 90,83 75 2 184 120 89,53 55
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 4 489 658 92,26 80 4 465 724 91,77 70
4. Spotrebná elektronika 4 406 469 93,00 80 4 367 801 92,18 70
5. Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje 1 427 629 91,12 75 1 421 213 90,71 55
6. Elektrické a elektronické nástroje  (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) 1 416 193 90,46 75 1 395 490 89,14 55
7. Hračky, zariadenia určené na rekreačné a športové účely 192 070 90,67 75 186 685 88,13 55
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 77 606 90,87 75 77 453 90,69 55
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu pre domácnosti 148 972 90,85 75 148 766 90,72 55
10. Predajné automaty 178 122 88,48 85 178 028 88,43 80
Zdroj: MŽP SR

 

Staré vozidlá

V roku 2018 bolo na území SR spracovaných 39 343 kusov starých vozidiel, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2017 nárast o 11 %.


Tabuľka. Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácia, počet spracovaných starých vozidiel a celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (2018)
 
Opätovné použitie (t) Celková recyklácia (t) Celkové zhodnocovanie (t) Celkové  opätovné použitie a recyklácia Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel  a recykláciu starých vozidiel* Celkové  opätovné použitie a zhodnocovanie Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel*
893,469 35 197,39 35 906,58 94,89 % (36 090,859 t) 85 %        96,75 % (36 800,049 t) 95 %
Počet kusov spracovaných starých vozidiel (ks)   39 343  
Celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (t)   38 035,638  
* Limity činností k priemernej hmotnosti jedného vozidla sú od roku 2015 platné pre všetky vozidlá
 Zdroj: MŽP SR

 

Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2018 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 89,8 %, energeticky ich bolo zhodnotených 9,15 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úrovni 80 % s 15 % energetickým zhodnocovaním, čo sa v roku 2018 podarilo naplniť.

 

Obaly a odpady z obalov

Celkové množstvo odpadov z obalov má narastajúci charakter. Množstvo materiálovo zhodnoteného odpadu z obalov narástlo zo 45,21 % v roku 2005 na 65,68 % v roku 2017. Miera recyklácie a zhodnotenia je rastúca pre jednotlivé odpady z obalov, ciele stanovené pre rok 2017 sú plnené.


Tabuľka. Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov (2017)

Materiál Množstvo Podiel recyklácie Podiel zhodnocovania
(t) (%) (%)
Sklo 58 804,99 68,73 68,73
Plasty 75 621,57 52,44 60,91
Papier 165 481,69 74,16 75,32
Kovy 27 107,34 86,07 88,88
Drevo 27 618,32 47,22 48,83
Iné 208,34 8,50 20,10
Spolu 354 842,25 65,68 68,57
 Zdroj: MŽP SR


Graf. Vývoj vzniku odpadov z obalov 
        

 

Použité batérie a akumulátory                        

V roku 2018 bolo vyzbieraných 813,03 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje zberový podiel 57,66 %.


Tabuľka. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov (2018)
  Vyzbierané množstvo (t) Zberový podiel (%)
Použité prenosné batérie a akumulátory 813,03 57,66
 Zdroj: MŽP SR


Tabuľka. Recyklačná účinnosť pre použité batérie a akumulátory
Druh 2011
(%)
2012
(%)
2013
(%)
2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
Cieľ 
(%)
Olovené 96 97 93 87 92 90,5 90,51 91,4 90
Ni-Cd 84 97 83 76 80 80,9 78,98 77,18 75
Ostatné 98 97 89 64 61 65,3 67,38 66 60
Zdroj: MŽP SR

 

Cezhraničná preprava odpadov - dovoz, vývoz a tranzit odpadov

V roku 2018 vydalo MŽP SR celkom 120 rozhodnutí na cezhraničnú prepravu odpadov, ktoré povoľovali cezhraničný pohyb odpadov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1013/2006/ES o preprave odpadu (nariadenie).

 
Tabuľka. Prehľad platnosti a počtu rozhodnutí vydaných v roku 2018
Platnosť do roku Dovoz Vývoz Tranzit Celkom
2018 2 2 5 9
2019 53 19 31 103
2020 1 - - 1
2021 - 5 2 7
Spolu 56 26 38 120
Zdroj: MŽP SR


Tabuľka. Celkové množstvá odpadov povolených na cezhraničný pohyb odpadov na základe povolení vydaných v roku 2018 v členení podľa jednotlivých krajín (t)
Krajina Dovoz Vývoz
Belgicko 15 000 1 800
Bulharsko - 8 000
Česká republika 9 600 2 580
Holandsko - 144,5
Maďarsko 45 020 120
Nemecko 6 150 4 366
Rakúsko 241 000 6 600
Slovinsko 19 000 -
Taliansko 84 666 -
Celkom 420 436 23 610,5
Zdroj: MŽP SR

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: