Integrovaný projekt rybej farmy a skleníkového hospodárstva, areál hlavného závodu ŤÚ baňa Handlová

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.2 Intenzívny chov rýb
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie rybej farmy zameranej na chov sumčeka afrického (Clarias gariepinus) pozostávajúcej z objektov pre chov rýb a objektov pre spracovanie rýb a z výstavby objektov skleníkového hospodárstva, pozostávajúceho z dvoch skleníkov s celkovou plochou približne 0,64 ha.
 • Dotknutá obec: Handlová (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Prievidza
 • Navrhovateľ: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
 • IČO Navrhovateľa: 36005622
 • Povoľujúci orgán: MPaRR Bratislava, mesto Handlová
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.