| Print

Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu mesta Partizánske

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom spracovania ÚPN Zmena a doplnok č. 5 ÚPN mesta Partizánske je vytvorenie podkladu pre jeho aktualizáciu pri riadení územného rozvoja mesta Partizánske v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.
 • Dotknutá obec: Ostratice, Žabokreky nad Nitrou, Malé Uherce, Skačany, Nedašovce, Malé Kršteňany, Veľké Kršteňany, Brodzany, Partizánske (okresy: Partizánske, Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: OkÚ Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Obstarávateľ: Mesto Partizánske
 • IČO Obstarávateľa: 00310905
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Partizánske
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  27.11.2017
  Oznámenie
  27.11.2017
  27.11.2017
  27.11.2017
  27.11.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  10.01.2018