| Print

Zmena 04/2017 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien – Úprava regulatívov záväznej časti

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom Zmeny 04/2017 je aj úprava a doplnenie regulatívov vychádzajúce z potrieb a požiadaviek formulovaných dotknutými subjektmi, ako napr.: - potreba zohľadnenia jestvujúcej platnej legislatívy pri umiestňovaní elekomunikačných stavieb mobilných operátorov, - potreba vymedzenia kvalitatívneho štandartu ubytovacích zariadení pre jednotlivé vymedzené kódy funkčného využitia územia, - špecifikovanie uplatňovania regulatívov vo vymedzenom komerčno-podnikateľskom areáli na Trstínskej ceste, - doplnenie pôsobnosti niektorých regulatívov a limitov pre následný stupeň ÚPD – Územný plán CMZ Trnava v znení neskorších zmien, a pod.
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Obstarávateľ: Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná ul. 1, 917 71 Trnava
 • IČO Obstarávateľa: 00313114
 • Schvaľujúci orgán: mestské zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  12.02.2018
  Oznámenie
  12.02.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  28.03.2018
  Text strategického dokumentu
  12.02.2018
  12.02.2018