| Print

Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie zariadenia na zber a zhromažďovanie odpadov zo železných a neželezných kovov v meste Šahy. Jedná sa o existujúcu prevádzku a jej zosúladenie s platnou legislatívou o odpadoch. Predpokladaná ročná kapacita je 2 000 ton.
 • Dotknutá obec: Šahy (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: OkÚ Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dopravná 14, 93403 Levice
 • Navrhovateľ: IGNÁC TÓTH - výkup a preprava surovín, Výčapy-Opatovce č. 723
 • IČO Navrhovateľa: 33584478
 • Povoľujúci orgán: Mesto Šahy, OU Levice OSZP - OH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.05.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Imrich Marton, Šahy
  Text zámeru
  03.05.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.06.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  20.07.2018