| Print

Územný plán obce Liptovský Peter, Zmeny a doplnky č. 2

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom obstarania ZaD 2 UPN-O Liptovský Peter je doplniť záväzný nástroj územného plánovania, prostredníctvom ktorého bude rozvoj obce komplexne riešený návrhom priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce, so zásadami organizácie územia, kde vecne a časovo budú koordinované jednotlivé činnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 1 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov.V rámci UPN-O ZaD 2 Liptovský Peter sú spracované tieto návrhy: 1. Občiansku vybavenosť (návrh č. 3 schváleného UPN-O L. Peter) zmeniť na plochy obytnej zástavby - rodinné domy – jedná sa o 3 rodinné domy v zastavanej časti obce 2. Návrh občianskej vybavenosti (návrh č. 8 schváleného UPN-O L. Peter) zmeniť na plochy obytnej zástavby - bytové domy – jedná sa o prestavbu bývalej vojenskej ubytovne na bytový dom s vybavenosťou 3. Pôvodný návrh občianskej vybavenosti (návrh č. 9 schváleného UPN-O L. Peter), v súčasnosti plochy športu a rekreácie v zmysle schválených Zmien a doplnkov č. 1 UPNO Liptovský Peter doplniť v textovej časti 4. Návrh „Ranča pre kone“ v lokalite Cudzince.
 • Dotknutá obec: Vavrišovo, Podtureň, Jamník, Liptovský Peter (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: OkÚ Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Obstarávateľ: Obecný úrad Liptovský Peter, Obecný úrad 100, 033 01 Liptovský Hrádok
 • IČO Obstarávateľa: 00580287
 • Schvaľujúci orgán: Obecný úrad Liptovský Peter, Obecný úrad 100, 033 01 Liptovský Hrádok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.02.2018
  Oznámenie
  13.02.2018
  13.02.2018
  13.02.2018
  13.02.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  23.03.2018
  Text strategického dokumentu
  13.02.2018