| Print

Územný plán mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN mesta Kolárovo

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom obstarania a spracovania dokumentu „ZaD č. 6 ÚPN mesta Kolárovo“ je zosúladiť navrhované zmeny funkčného využívania územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu mesta.
 • Dotknutá obec: Neded, Dedina Mládeže, Zemné, Komoča, Bodzianske Lúky, Kolárovo, Okoč, Sokolce, Nesvady, Vrbová nad Váhom, Kameničná (okresy: Šaľa, Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Komárno
 • Obstarávateľ: Mesto Kolárovo,Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo 4.
 • IČO Obstarávateľa: 00306517
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  24.11.2017
  24.11.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  13.02.2018