| Print

Južné mesto / Zóna B3-B4-AB2 – Bratislava – Petržalka

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom pripravovanej zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. , na základe spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je priestor, v ktorom boli pôvodne navrhované objekty bytových domov B24 až B32 a objekty občianskej vybavenosti B16 až B18.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Eltraco, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50098721
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  26.03.2018
  Text oznámenia o zmene
  26.03.2018
  26.03.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.07.2018