Preskočit na obsah

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava Lamačská brána

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba terminálu osobnej integrovanej prepravy pozostávajúca z nástupísk, zastávok, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení na existujúcej železničnej trati a parkoviska typu P&R s 370 PM
 • Dotknutá obec: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: MČ BA - Dúbravka, MDVaRR SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.02.2015
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT, spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  24.02.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  31.03.2015