Zriadenie neverjného pohrebiska - hrobky

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zriadenie neverejného pohrebiska v susedstve areálu Spoločenstva Božej lásky, s počtom hrobových miest 30. Jedná sa o stavbu hrobky pod násypom zeminy za účelom pochovávania ľudských pozostatkov do boxov a s následným zamurovaním.
 • Dotknutá obec: Príbelce (okres: Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: OkÚ Veľký Krtíš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A.H.Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Navrhovateľ: Spoločenstvo Božej lásky, Račianska 61, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 30855977
 • Povoľujúci orgán: Obec Príbelce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.08.2018
  Spracovateľ zámeru ENVIROSAN spo. s.r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
  Text zámeru
  07.08.2018
  07.08.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.09.2018