Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č.6 ÚPN mesta Vranov nad Topľou

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - zmeny a doplnky funkčného využitia územia mesta na riešených lokalitách - zmeny a doplnky dopravného vybavenia územia mesta na riešených lokalitách - zmena číslovania ciest II. a III. triedy - doplnenie záväzných regulatívov zastavanosti plôch pre jestvujúce a navrhované funkčné plochy. - zapracovanie úpravy trasy severozápadného obchvatu mesta, preložka cesty III/3617
 • Dotknutá obec: Majerovce, Hencovce, Kamenná Poruba, Nižný Kručov, Čaklov, Sedliská, Sačurov, Čičava, Vechec, Vranov nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Vranov n.Topľou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 5, 09301 Vranov n./Topľou
 • Obstarávateľ: Mesto Vranov nad Topľou
 • IČO Obstarávateľa: 00332933
 • Schvaľujúci orgán: MsZ Vranov nad Topľou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  11.03.2021
  Oznámenie
  11.03.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  14.04.2021
  17.05.2021
  Text strategického dokumentu
  11.03.2021