Preskočit na obsah

Zmena stavby pred dokončením „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“ na bytový dom

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je na pozemku povolenej no doteraz nerealizovanej 2. a 3. etapy administratívneho objektu „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“ vybudovanie bytového domu s prevládajúcou funkciou bývania s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti a súvisiacim parkovaním.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: STRABAG Real Estate s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - v zastúpení spoločnosti EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35734990
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
  Stavebný úrad miestnej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  28.10.2022
  Text oznámenia o zmene
  28.10.2022
  28.10.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.04.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  29.05.2023