Zberný dvor Liešťany

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovateľa je zosúladenie zariadenia na zber odpadov, v zmysle platnej legislatívy zákona č. 24/2006 v platnom znení a nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a vybudovanie zariadenia tak, aby navrhovaná činnosť dosahovala vo všetkých svojich parametroch také hodnoty, ktoré budú spĺňať zákonné požiadavky platné na území SR, ako aj požiadavky vyplývajúce zo smerníc EÚ.
 • Dotknutá obec: Liešťany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Obec Liešťany
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prievidza, OSŽP, obec Liešťany
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.