Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo.

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodňovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru navrhovanej činnosti je odvedenie zrážkových vôd z povrchového odtoku, a to najmä pri výskyte prívalových a výdatných dažďov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa zabezpečia protipovodňové opatrenia územia obce Tešedíkovo a znížia sa doteraz spôsobované škody, vznikajúce počas povodňových stavov.
 • Dotknutá obec: Tešedíkovo, Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Navrhovateľ: Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo
 • IČO Navrhovateľa: 00306215
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.