Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava - ul. Rómska

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu v obci Stretava, k. ú. Stretava, okres Michalovce, pre výstavbu pripojovacích plynovodov pre rodinné domy na ulici Rómskej v obci Stretava. Jedná sa o rozšírenie STL distribučného plynovodu.
 • Dotknutá obec: Stretava (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: Obec Stretava
 • IČO Navrhovateľa: 00325821
 • Povoľujúci orgán: OU MI
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.06.2020
  Spracovateľ zámeru Ing. Štefan Tomáš
  Text zámeru
  09.06.2020
  09.06.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.07.2020