Preskočit na obsah

Revitalizácia sídliska Ružinov Ostredky - Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia časti sídliskového celku „Ostredky" v Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorá spočíva v návrhu na zlepšenie existujúcej dopravnej situácie, statickej dopravy v dotknutom území a v návrhu jeho urbanisticko-architektonického dotvorenia umiestnením nových bytových a polyfunkčných domov, vytvorením námestia, doplnenia parku a obohatenie územia o kultúrny objekt.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: RISTON, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44715366
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.12.2013
  Spracovateľ zámeru ARTPLAN spol. s r.o. - Ing. Oľga Szabóová
  Text zámeru
  27.11.2013

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  11.02.2014