Preskočit na obsah

Rekreačno-športový areál

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je v riešenom území vybudovať rekreačno-športový areál, ktorého súčasťou bude polyfunkčný objekt s wellness a fitness, rekreačné chaty a športové plochy, ktoré budú slúžiť pre obyvateľov blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Účelom riešeného územia je využiť funkčný potenciál riešeného územia a jeho okolia v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla. Navrhovaná investičná činnosť prináša do regiónu nové plochy občianskej vybavenosti pre voľnočasové aktivity.
 • Dotknutá obec: Kráľová pri Senci (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: Zuzana Rapantová, r. Stančeková, Kpt. Jána Rašu 1879/29, 841 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Senec, Obec Kráľová pri Senci
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.03.2021
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  20.04.2021
  20.04.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.05.2021