Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 - 2023

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: PRM BnB 2016-2023 je základným strategickým dokumentom, o ktorý sa samospráva mesta bude opierať pri rozhodovaní o vhodnosti zámerov, projektov a aktivít, uchádzajúcich sa o podporu mesta. Je teda základným nástrojom samosprávy pri usmerňovaní ďalšieho rozvoja územia mesta. Spracovávaný PRM BnB 2016-2023 nadväzuje na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na obdobie 2009 – 2015. 4
 • Dotknutá obec: Miezgovce, Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dvorec, Horné Naštice, Dežerice, Prusy, Ruskovce, Podlužany, Veľké Chlievany, Veľké Držkovce, Dolné Naštice (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: OkÚ Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Obstarávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • IČO Obstarávateľa: 00310182
 • Schvaľujúci orgán: mestské zatupitelstvo mesta Bánovce nad Bebravou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  12.02.2016
  Oznámenie
  12.02.2016
  12.02.2016
  12.02.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  15.03.2016
  15.03.2016