Polyfunkčný objekt Lidl

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Základne informácie

 • Účel akcie: Polyfunkčný objekt Lidl má byť súčasťou administratívneho areálu firmy LIDL. Svojou architektúrou má objekt nadväzovať na administratívny charakter existujúcich objektov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava Okresný úrad Tvrdošín
 • Navrhovateľ: Lidl Slovenská republiky, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35793783
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Ružinov, OÚ BA, orgán štátnej vodnej správy
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.