Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex Nový Majerhof

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Využitie funkčného potenciálu dotknutého pozemku,rozšírenie občianskej vybavenosti, vytvorenie mestského prostredia. Predmetom navrhovanej činnosti je polyfunkčný komplex pozemných stavieb s dominanciou rezidenčného bývania v kombinácii s občianskou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vrakuňa (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Malý Dunaj Development, j.s.a.
 • IČO Navrhovateľa: 50852230
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad MČ Bratislava - Vrakuňa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.04.2021
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o.
  Text zámeru
  13.04.2021