Preskočit na obsah

Novostavba parkovacieho domu medzi ulicami Obchodná a Terézie Vansovej

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: zrealizovanie novostavby parkovacieho domu na sídlisku Vlčince, ktoré trpí akútnym nedostatkom voľných parkovacích miest pre tamojších obyvateľov.
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 00321796
 • Povoľujúci orgán: Obec Porúbka - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.03.2019
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina
  Text zámeru
  04.03.2019
  04.03.2019
  04.03.2019
  04.03.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.05.2020
  27.01.2022