Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia pre územie Mesto Tisovec

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dlhodobý cieľ vychádza z medzinárodného záväzku Slovenska – dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Tento ambiciózny cieľ sa však nedá dosiahnuť bez rýchlych a razantných, ale zároveň systematických krokov v oblasti využívania potenciálu úspor a obnoviteľných zdrojov. Všeobecne platí, že prvú – výrazne menšiu – časť úspor energie a emisií je možné dosiahnuť s relatívne malými investíciami a aj bez systému regionálnej koordinácie, plánovania a manažmentu. Po vyčerpaní tohto potenciálu však región bez silných a stabilných kapacít a prepracovaného systému nemá šancu realizovať ostávajúci (dominantný) potenciál úspor a obnoviteľných zdrojov. Nutnou podmienkou pre realizáciu akýchkoľvek náročnejších energeticko-emisných cieľov je preto vybudovanie stabilných silných kapacít pre regionálnu koordináciu a plánovanie rozvoja udržateľnej dekarbonizovanej energetiky. V prípade Mesta Tisovec by takéto kapacity malo v budúcnosti zastrešiť regionálne centrum udržateľnej energetiky (RCUE) s územnou pôsobnosťou v strategicko-plánovacom regióne Gemer-Malohont (zahŕňajúcom okresy Rimavská Sobota a Revúca). Poslaním RCUE bude podporovať optimalizáciu energetickej potreby a spotreby v subregiónoch a zvyšovať mieru ich energetickej sebestačnosti využívaním obnoviteľných zdrojov pri rešpektovaní kritérií environmentálnej udržateľnosti. Ide o úplne nové koordinačné a plánovacie kapacity pre samosprávy, ktoré v súčasnosti na Slovensku neexistujú.
 • Dotknutá obec: Tisovec (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o., Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská Sobota
 • IČO Obstarávateľa: 52291383
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  17.05.2021
  17.05.2021
  Oznámenie
  17.05.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.06.2021
  Text strategického dokumentu
  17.05.2021