Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - štiepkovač

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Osadenie mobilného zariadenia na drvenie biologicky rozložiteľného odpadu - DRVIČ CARAVAGGI BIO 400,v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou.
 • Dotknutá obec: Kokava nad Rimavicou (okres: Poltár)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poltár
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Železničná 2, 98701 Poltár
 • Navrhovateľ: Obec Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája č. 480/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
 • IČO Navrhovateľa: 00316130
 • Povoľujúci orgán: OÚ Banská Bystrica, odbor SoŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Informácia pre verejnosť
  14.05.2021

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Obec Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája č. 480/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
  Text zámeru
  14.05.2021